Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Clean Air Forum 2019

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sa v Bratislave uskutoční Európske fórum pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum.

Po Paríži smeruje prestížna konferencia Európskej komisie o ovzduší do Bratislavy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa podieľa na prípravách.

Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v EÚ zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe.

S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému zorganizovala Európska komisia v Paríži v roku 2017 historicky prvé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie (EU Clean Air Forum), na ktorom sa zúčastnilo vyše tristo zástupcov ministerstiev, akademickej obce, starostov, zástupcov priemyslu a občianskej spoločnosti. Záver podujatia bol jednoznačný – dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia možné je, ale len cestou spoločného úsilia naprieč sektormi, politikami a v spolupráci s verejnosťou.

Európska komisia v tomto procese odhodlane pokračuje a organizuje druhé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. - 29. novembra 2019 v Bratislave. Jeho cieľom je uľahčiť koordinované vykonávanie politík Európskej únie v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia na rôznych úrovniach riadenia. Fórum poskytne platformu pre štruktúrovaný dialóg, výmenu skúseností, osvedčených postupov z praxe a zvyšovanie kapacít zainteresovaných strán.

 

Program fóra bude rozdelený do štyroch panelov k nasledujúcim témam:

1. Zdravie
Čo nám prinesie zlepšenie kvality ovzdušia? Ako vplýva znečistené ovzdušie na zdravie? Aké opatrenia je potrebné z tohto hľadiska obsiahnuť v národných programoch znižovania znečistenia ovzdušia, ktoré majú členské štáty vypracovať v roku 2019?

2. Energia
Používanie fosílnych palív a dreva na vykurovanie a varenie v domácnostiach predstavuje v mnohých častiach EÚ významný zdroj znečisťovania ovzdušia jemnými suspendovanými časticami (PM10, PM2,5). Ako dosiahnuť modernizáciu vykurovacích zariadení a zlepšenie energetickej efektívnosti?

3. Poľnohospodárstvo
Akú úlohu má poľnohospodárstvo pri zlepšovaní kvality ovzdušia v kontexte zmien v poľnohospodárskej politike a trhovom dopyte?

4. Mechanizmy financovania
Dôležitým nástrojom na implementáciu environmentálnych politík v oblasti kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni sú mechanizmy financovania z fondov Európskej únie. Rovnako umožňujú i podporu výskumu a vývoja v tejto oblasti.

 

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke Európskej komisie.

#CleanAirEU