hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kvalita ovzdušia na Slovensku

Aktuálne údaje o kvalite ovzdušia sú zverejňované na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu, v časti "Spravodajstvo kvality ovzdušia"

 

infografika mesto

 

Napriek tomu, že vďaka právnej úprave ochrany ovzdušia (najmä regulácii emisií z priemyselných zdrojov) došlo za posledné desaťročia k zníženiu prekročení hodnôt väčšiny látok znečisťujúcich ovzdušie, problém kvality ovzdušia zďaleka nie je vyriešený. Hoci sa počet ľudí vystavených znečisťovaniu ovzdušia v posledných rokoch výrazne znížil, prekračovanie noriem kvality ovzdušia v EÚ pretrváva, čo v prípade niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie predstavuje významné zdravotné riziko. 

Súdny dvor Európskej únie, na základe žaloby Európskej komisie, v rozsudku vydanom 9. februára 2023 rozhodol, že Slovenská republika dlhodobo porušuje smernicu o kvalite ovzdušia prekračovaním limitných hodnôt častíc PM10 a že neprijala dostatočné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Rozsudok je verejne dostupný v Úradnom vestníku Európskej únie 2023/C 112/02 z 27. marca 2023, link - http://publications.europa.eu/resource/cellar/f3c9ced4-cc37-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0021.01/DOC_1

infografika - závod

Hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav, ako ministerstvom poverená organizácia, zisťovaním úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu (modelovania), predpovedania alebo odhadu. Závery hodnotenia kvality ovzdušia sú zverejnené každoročne v správe o kvalite ovzdušia.
Link: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_roc_s

Na účel monitorovania kvality ovzdušia je zriadená národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia, ktorú prevádzkuje SHMÚ.
Link: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_monit_siet

Na účely hodnotenia kvality ovzdušia sa územie SR člení na zóny a aglomerácie tak, ako je ustanovené v prílohe č. 11 k vyhláške č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia.

Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy, ako aj vysoké koncentrácie pozadia (znečistenie, kde nie je možné priamo určiť zdroj emisií). Na riešenie problémov s kvalitou ovzdušia Slovenská republika prijala v roku 2013 Stratégiu pre redukciu PM10 (pdf, 128 kB).

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 11. februára 2013 k Stratégii pre redukciu PM10 (pdf, 32 kB)