hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SMOG (smogový varovný systém)

Smogová situácia a smogový varovný systém

Smogová situácia je mimoriadnym zhoršením kvality ovzdušia (§ 12 zákona č. 146/2023 Z. z.).
Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia pre vybranú znečisťujúcu látku prekročí informačný prah.
Závažná smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia pre vybranú ZL prekročí výstražný prah. Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií.

Zneč. látka

Informačný prah
[µg/m3]

Výstražný prah
[µg/m3]

PM10

1001)

1501)

SO2

-

5002)

NO2

-

4002)

O3

1803)

2404)

  1. Platí ako kĺzavý priemer 12 hodín nasledujúcich bezprostredne po sebe
  2. Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas troch hodín nasledujúcich bezprostredne po sebe na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.
  3. Priemerované obdobie jedna hodina
  4. Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas troch hodín nasledujúcich bezprostredne po sebe.

Smogový varovný systém (ďalej len „SVR“) prevádzkuje SHMÚ v rámci varovného systému kvality ovzdušia.
Pravidlá uplatňovania SVR sú ustanovené v prílohe č. 10 k vyhláške MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia.

K upozorneniu a výstrahe sa poskytujú informácie a odporúčania na ochranu zdravia ľudí vypracované úradom verejného zdravotníctva.

Aktuálne informácie SVR nájdete na webstránke SHMÚ:
Link: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system

Ak nastane smogová situácia alebo závažná smogová situácia: