hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Strategický plán AEWA na roky 2019 - 2027

Strategický plán AEWA na roky 2019 – 2027 je v poradí druhým strategickým plánom AEWA a nadväzuje na prvý strategický plán, ktorý bol pôvodne schválený na obdobie rokov 2009 – 2018 a následne bolo schválené predĺženie jeho platnosti do roku 2018. Súčasný strategický plán bol prijatý na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán AEWA (4. – 8. december, Durban, Juhoafrická republika). Strategický plán poskytuje ucelený rámec pre implementáciu AEWA zmluvnými stranami, orgánmi a partnermi AEWA. Definuje tiež príspevok AEWA ku globálnym programom udržateľného rozvoja a zachovania biodiverzity (napr. Agenda 2030, Strategický plán pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020, Strategický plán pre sťahovavé druhy na roky 2015 – 2023).

Misia AEWA: Vykonávať koordinované a zosúladené akcie na úrovni migračných trás na ochranu sťahovavých vodných vtákov a ich biotopov (reflektuje článok 2 ods. 1 dohody).

Hlavný cieľ strategického plánu: Zachovať priaznivý stav druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich populácií alebo tento stav obnoviť na úrovni ich migračných trás.

Účel strategického plánu: Do roku 2027 zlepšiť stav populácií druhov AEWA (druhov zaradených v tabuľke 1 v prílohe 3 Dohody AEWA).

Ciele stanovené v strategickom pláne sú zamerané najmä na:

Opatrenia strategického plánu AEWA sú na Slovensku zapracované najmä v Akčnom pláne pre mokrade na roky 2019 – 2021 (pdf, 767 kB).

AEWA
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/aewa_strategic_plan_2019-2027_final.pdf