domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia

Účel a náležitosti akčných plánov na zabezpečenie kvality  ovzdušia upravuje § 12 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia obsahujú krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať v prípade, ak v niektorej z aglomerácií alebo zón existuje riziko, že úrovne znečistenia prekročia limitnú hodnotu znečisťujúcich látok.

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia  vydávajú okresné úrady v sídle kraja všeobecne záväznou vyhláškou a priebežne zverejňujú informácie o jeho plnení.

Vydané akčné plány sú zverejnené na

Usmernenie MŽP SR, odboru ochrany ovzdušia k vypracovaniu akčného plánu pre zlepšenie kvality ovzdušia (18. 10. 2012, pdf 1,15 MB)