Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uznané certifikačné systémy

 

Uznané certifikačné systémy

Na základe ustanovenia § 14c ods. 13 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny preukazovať aj prostredníctvom nasledujúcich dobrovoľných schém:

Na základe ustanovenia § 14b ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné preukazovať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny aj prostredníctvom nasledovných národných schém uznaných Európskou komisiou:

Register uznaných certifikačných systémov a odborne spôsobilých osôb na preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov