hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Súčasný stav

(január 2019)

Slovenská republika implementovala

 

prostredníctvom novelizácie zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon rieši základné úlohy a povinnosti príslušných orgánov a hospodárskych subjektov v súvislosti s preukazovaním plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pri výrobe biopalív a biokvapalín, ako aj povinnosti hospodárskych subjektov pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu motorových palív.
Podrobnosti súvisiacich opatrení sú uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov.
Použiteľné vzory rôznych formulárov je možné stiahnuť
Koncom roka 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie EP a Rady č. 2018/1999 z 11. decembra 2018, o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013, ktoré, mimo iného, upravilo znenie smerníc 98/70/ES a 2015/652. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj napriek tomu zapracuje zmeny do novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov.
Koncom roka 2018 nadobudla účinnosť aj smernica EP a Rady č. 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie), ktorá predstavuje prepracované znenie smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Gestorom implementácie smernice je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, pričom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude spolupracovať pri implementácii smernice novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny. Časový harmonogram legislatívneho procesu novelizácie zákona závisí od rozhodnutia gestora zákona, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V nadväznosti na to bude potrebné novelizovať aj vyhlášku MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov.