hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ

Dodávam na trh v Slovenskej republike pohonnú látku. Aká legislatíva upravuje moje podnikanie?

Okrem legislatívy, ktorá upravuje vznik a pôsobenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby, je oblasť dodávok pohonných látok na trh v Slovenskej republike upravená najmä zákonom č.98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, vyhláškou MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok, vyhláškou MŽP SR č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách a vyhláškou MPRV SR č. 295/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Akým spôsobom mám vypočítať celkové emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva v motorovom benzíne/nafte, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z. v t CO2eq (v Hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív – tabuľka č. 1, riadok 6/tabuľka č. 2, riadok 4)?

Uvádzame vzorový príklad výpočtu (čísla sú len ilustračné):

Vstupné údaje sú uvedené v Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny:
energetický obsah na 1m3 = 30 GJ
celkové množstvo dodávky = 60 m3
celkové emisie skleníkových plynov = 47,00 gCO2eq/MJ

Postup:

  1. Energetický obsah je 30 GJ/ m3 = 30 000 MJ/m3
  2. Celkové množstvo dodávky je 60 m3, tzn. celkový energetický obsah dodávky je 60 m3*30 000 MJ/m3 = 1 800 000 MJ
  3. Celkové emisie skleníkových plynov sú 47,00 gCO2eq/MJ, čiže emisie pre celú dodávku by boli 47,00 gCO2eq/MJ *1 800 000 MJ = 84 600 000 gCO2eq - t.j. 84,6 tCO2eq (v hlásení sa uvádzajú emisie v tonách CO2eq!!)
  4. Ak máte napr. 10 dodávok, pre každú je potrebné tento údaj vypočítať, následne ich všetky sčítať a výsledný súčet uviesť v tabuľke 1, riadok 6 (resp. tabuľke 2, riadok 4) hlásenia, pričom sa sem uvádzajú iba údaje pre biopalivá, ktoré SPĹŇAJÚ kritériá trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky č. 271/2011 Z. z.

Akým spôsobom máme postupovať pri podávaní správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. za príslušný rok, ak sme v danom roku podali hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív na malé množstvo paliva, ktoré bolo použité pri technologickom procese/skúšobnom procese/ako kalibračná látka a pod.? 

V prvom rade je potrebné, aby ste s Ministerstvom hospodárstva SR, resp. Finančným riaditeľstvom SR skonzultovali, či sa na Vás vzťahuje ustanovenie podľa § 14a ods. 2 zákona NR SR č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, tzn. že uvádzate pohonné látky na trh SR (resp. že ste ich uviedli na trh).

Ak sa na Vás § 14a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. vzťahuje, máte povinnosť podať správu podľa § 14c ods. 2, nakoľko povinnosť znižovať emisie za životný cyklus sa dotýka fosílneho paliva. Znižovanie emisií sa dosahuje rôznymi metódami, od znižovania emisií skleníkových plynov počas ťažby a dopravy ropy, výroby pohonných látok, až po pridávanie biopalív, či využívanie obnoviteľnej energie vo výrobnom procese a pod. Údaje pravdepodobne zhromažďuje a poskytuje výrobca Vami dodaného paliva. Potom už stačí pripočítať emisie z dopravy do SR, ak výrobca túto službu neposkytuje, resp. nepoužíva dohodnutú hodnotu emisií, ktorá už transport zahŕňa.

Ak uvedenými informáciami nedisponujete, pošlite správu v požadovanom členení, kde bude dosahovaná úspora emisií skleníkových plynov za životný cyklus rovná „0“. Je to potrebné z hľadiska vyhodnotenia celkových úspor za SR v rámci dokazovania plnenia medzinárodných záväzkov SR. Priebežný cieľ vo výške 2 % má horizont 31. 12. 2017, 3 % od 1. 1. 2018, 3,8 % od 1. 1. 2019 a konečný cieľ vo výške 6 % je platný pre rok 2020 (podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.).

Od ktorého roku sú hospodárske subjekty povinné podávať správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z.?

Právnické alebo fyzické osoby podľa § 14a ods. 2 zákona NR SR č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sú povinné zaslať správu každoročne do mája nasledujúceho kalendárneho roka, vzhľadom na to, že príslušný zákon a vyhláška č. 271/2011 Z. z. nadobudli účinnosť v priebehu roka 2011.

Je potrebné, aby sme zaslali kópiu potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny, ak sme na trh v SR dodali pohonné látky bez obsahu biopalív?

Nie, v prípade, že ste na trh v SR nedodali biopalivá, nie je potrebné (a ani možné), aby ste uvedené potvrdenie vystavili a jeho kópiu zaslali na Slovenský hydrometeorologický ústav. V danom prípade však neplníte povinnosť podľa § 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, čiže pri vypĺňaní Hlásenia o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív si musíte vypočítať výšku pokuty (bližšie informácie poskytne Finančná správa SR).

Čo sú emisie v predvýrobnej fáze (UER)? Môžete uviesť nejaký príklad?

Emisiami v predvýrobnej fáze sú všetky emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka iná ako biopalivo. Úspory takýchto emisií môžu vzniknúť v ťažobných zariadeniach, napr. spaľovanie unikajúceho zemného plynu pri ťažbe ropy – flaring, oddeľovanie a zachytávanie zemného plynu – venting, využívanie modernejších technológií s vyššou účinnosťou alebo tesnosťou a pod. Úspory sú možné aj počas prepravy ropy alebo plynu, napr. modernejšími prečerpávacími alebo kompresorovými stanicami.

Môžeme na zníženie emisií skleníkových plynov za životný cyklus pohonnej látky použiť zníženie emisií v predvýrobnej fáze (UER), ktoré boli generované v ktoromkoľvek roku

Úspory UER je možné použiť na znižovanie emisií skleníkových plynov z dodaných pohonných látok a dodanej energie iba za kalendárny rok, v ktorom tieto úspory vznikli. Projekt, ktorým sa dosahuje zníženie emisií musel začať pre 1. januárom 2011. V tejto súvislosti sme zaregistrovali snahy niektorých spoločností predať na trhu UER, ktoré vznikli v inom roku, než za ktorý hospodárske subjekty podávajú správu.

Musia byť úspory emisií v predvýrobnej fáze (UER) viazané na „moju“ pohonnú látku?

 

Nie. Úspory môžu vzniknúť kdekoľvek na svete. Musia však byť viazané k predvýrobnej etape výroby pohonnej látky, okrem výroby biopaliva, projekt musel začať po 1. januári 2011, musia byť overené v súlade so slovenskou legislatívou, alebo legislatívou ktoréhokoľvek členského štátu a nesmeli byť nikde inde použité na plnenie akýchkoľvek emisných cieľov.

Je výška úspor emisií skleníkových plynov za životný cyklus pohonnej látky dosiahnutých prostredníctvom UER nejako limitovaná?

Úspory UER sú limitované iba výškou emisií skleníkových plynov prislúchajúcou predvýrobnej etape pohonnej látky, ktorú dodávam na trh. V prípade benzínu je to 11,0 g CO2eq/MJ, pre naftu 11,3 g CO2eq/MJ, CNG 9,1 g CO2eq/MJ a LPG 6,2 g CO2eq/MJ. Ak teda dodávam na trh motorovú naftu, môžem si započítať také množstvo úspor UER, ktoré sú násobkom mnou dodanej energie v motorovej nafte a hodnotou 11,3 g CO2eq/MJ. Rovnako je to pre ďalšie pohonné látky v portfóliu príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Dodávam na trh LPG, ktoré sa využíva v doprave, mám povinnosť znižovať emisie skleníkových plynov za životný cyklus a podávať ročnú správu?

Ak dodávate na trh v Slovenskej republike pohonnú látku s nižšími emisiami za životný cyklus ako je referenčná hodnota (94,1 gCO2ekv/MJ), je pri LPG, CNG, LNG, vodíku vyrobenom elektrolýzou vody s použitím obnoviteľného zdroja elektriny a elektriny vaša povinnosť splnená. Máte však povinnosť podať ročnú správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky podľa § 14c ods. 3 zákona NR SR č. 309/2009 Z. z.

Dodávam na trh pohonnú látku s nižšími emisiami za životný cyklus (napr. LPG, CNG, LNG) ako je referenčná hodnota. Môžem takto vzniknuté úspory použiť v správe za ktorýkoľvek rok?

Ako vyplýva zo samotného vyššie uvedeného názvu správy podľa § 14c ods. 3 zákona NR SR č. 309/2009 Z. z. je možné v správe za daný kalendárny rok vykázať emisie skleníkových plynov z pohonných látok a dodanej energie, ktoré boli dodané na trh v danom roku, za ktorý sa podáva správa. Táto skutočnosť je opätovne zdôraznená v prílohe č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z., časť 2, bod 1, písmeno a).

Na základe znenia predmetných legislatívnych predpisov nie je možné uznať úspory emisií skleníkových plynov vzniknuté dodávkou pohonných látok v jednom roku v správe za iný rok. Množstvá jednotlivých pohonných látok dodaných na trh v Slovenskej republike v danom roku overujeme v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Štatistickým úradom SR.