hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Biomasa

Biomasa je biologicky rozložiteľná zložka výrobku alebo zvyšku rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva alebo biologicky rozložiteľná zložka priemyselného  a komunálneho odpadu.

Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Rastliny na svoj rast využívajú oxid uhličitý z atmosféry a vodu zo zeme, ktoré vďaka fotosyntéze pretvárajú na uhľovodíky – stavebné články biomasy. Slnečná energia, ktorá je hybnou silou fotosyntézy je v skutočnosti uskladnená v chemických väzbách tohto organického materiálu. Pri spaľovaní biomasy opätovne získavame energiu uskladnenú v chemických väzbách. Kyslík zo vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid uhličitý a voda. Tento proces je cyklicky uzatvorený, pretože vznikajúci oxid uhličitý je vstupnou látkou pre novú biomasu.

Rozdelenie biomasy podľa produkčného odvetvia

Poľnohospodárska biomasa

Poľnohospodársku biomasu podľa v súčasnosti dostupných zdrojov možno rozdeliť do troch základných skupín:

 1. biomasa vhodná na výrobu tepla spaľovaním:
  • slama – obilná, repková, kukuričná, slnečnicová
  • drevený odpad z: vinohradov, sadov, nálet z trvalých trávnych porastov
 2. biomasa vhodná na výrobu bioplynu
  • z exkrementov hospodárskych zvierat
  • zo zelenej hmoty a siláže
  • odpad z potravinárskych prevádzok
 3. biomasa vhodná na výrobu tekutých biopalív
  • na výrobu MERO (metylester repkového oleja)
  • na výrobu bioetanolu (kukurica, obilie, cukrová repa)