hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Oznámenie o zriadení databázy Európskou komisiou

V zmysle § 14h ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že Európska komisia zriadila databázu na účel sledovania kvapalných a plynných palív z obnoviteľných zdrojov v doprave.

V spojitosti s prípravami na spustenie databázy v správe Európskej komisie (ďalej len „UDB“) si dovoľujeme informovať, že spoločnostiam, ktoré sú certifikované pod dobrovoľným certifikačným systémom (akým je napr. ISCC), bude vytvorená registrácia v UDB zo strany daného dobrovoľného certifikačného systému.

Spoločnostiam, ktoré sú registrované len v rámci národnej schémy SK-BIO, bude registrácia poskytnutá prostredníctvom zástupcov SK-BIO (Slovenský hydrometeorologický ústav, ďalej len „SHMÚ“). Žiadame týmto všetky právnické alebo fyzické osoby, ktoré fungujú v rámci národnej schémy, a ktoré chcú naďalej obchodovať s udržateľnou pohonnou látkou alebo biomasou určenou na jej výrobu, aby vyjadrili písomne svoj záujem e-mailom na adresu v termíne do 20. 12. 2023. Následne im bude poskytnutý formulár potrebný na registráciu do UDB. Tieto formuláre zašle SHMÚ kumulatívne na registráciu do UDB.

Elektronická evidencia palív v doprave podľa § 14g zákona č. 309/2009 Z. z.

Od 1. januára 2023 sa budú uplatňovať relevantné ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú používania elektronickej evidencie palív v doprave.
Elektronická evidencia palív v doprave je dostupná na adrese https://isbio.shmu.sk.
Otázky týkajúce sa elektronickej evidencie je možné adresovať na 


Nadobudla účinnosť nová európska legislatíva