hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodná energia

Vodná energia, ako aj väčšina ďalších OZE vzniká v dôsledku slnečnej aktivity, ktorá napomáha odparovaniu z morí, oceánov a vodných plôch, následne tvorbe vodnej pary, oblakov a nakoniec spätnému návratu na zemský povrch vo forme zrážok, čím sa vytvára uzavretý kolobeh vody (vodný cyklus). Energiu, ktorú nám voda takto ponúka, je potom možné využiť na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach. Jednoznačnou výhodou týchto zdrojov je ich flexibilita a taktiež skutočnosť, že pri výrobe elektriny neprodukujú škodlivé emisie (vrátane skleníkových plynov). Pri veľkých vodných elektrárňach a vodných dielach sa však preukázali aj ich negatívne dopady na životné prostredie a lokálne ekosystémy.
 
Z tohto pohľadu sa za environmentálne prijateľné zdroje pokladajú vodné elektrárne s menším inštalovaným výkonom, tzv. malé vodné elektrárne (MVE). Ich klasifikácia je v súčasnosti nejednotná  a tak sa za MVE v Indii a Číne považujú elektrárne s výkonom do 25 MW, v Latinskej Amerike s výkonom dokonca do 30 MW, naopak Európska únia stanovila hranicu 10 MW, ale jednotlivé členské štáty majú túto hranicu položenú ešte nižšie, Nemecko 5 MW a Taliansko dokonca iba 3 MW. Zároveň by tieto zdroje mali spĺňať určité kritériá  z hľadiska umiestnenia by malo do istej miery ísť o decentralizované zdroje, často umiestňované do opustených resp. odľahlých oblastí, ich výhodou by mala byť ľahká regulovateľnosť, vo väčšine prípadov by mali byť lokálne vlastnené a uspokojujúce najmä lokálny dopyt po energii, prednosťou by malo byť aj individuálne technické riešenie a čo najmenší dopad na životné prostredie.
 
Na Slovensku bolo v malých vodných elektrárňach v roku 2005 vyrobených 250 GWh elektrickej energie. Kumulovaný inštalovaný výkon v roku 2006 predstavoval na Slovensku 63 MW. Podľa oficiálnych štúdií a strategických dokumentov („Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie” resp. návrh „Stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku 2030“), by malo byť pri zohľadnení všetkých environmentálnych rizík vyrobených v malých vodných elektrárňach na Slovensku v roku 2010 350 GWh a v roku 2015 celkovo 450 GWh elektrickej energie.