hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oprávnené merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie - usmernenia, ostatné informácie

Dokumenty MŽP SR:

I. Zodpovedná (fyzická) osoba za osobné odborné riadenie, vecnú správnosť, zdokumentovanie, upozornenia, názory a interpretácie výsledku danej  oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 3 písm. d) a ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z a § 4 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.


I.A Zodpovedná (fyzická) osoba - žiadosti (podklady)

I.B Zodpovedná (fyzická) osoba - oznamovanie zmien (§ 20 ods. 7 písm. l) zákona o ovzduší, § 13 ods. 4 a 6 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z.)

I.C Zodpovedná (fyzická) osoba - skúška, rôzne

Sylaby - okruh skúšobných tém pre skúšku žiadateľa o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby podľa § 12 ods. 3 a nasl. vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (vydanie 25. 04. 2016, pdf 367 kB)

UPOZORNENIE Vyššie uvedené sylaby - okruh skúšobných tém je potrebné uplatňovať podľa platných predpisov v čase podania žiadosti/konania skúšky - platnosť predpisov je nevyhnutné vopred verifikovať podľa právneho a informačného portálu https://www.slov-lex.sk/domov!


 

II. Oprávnená právnická osoba/podnikateľ - dokumentácia systému manažérstva oprávnených technických činností podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

 


 

III. Požiadavky MŽP podľa § 20 ods. 14 písm a) zákona č. 137/2010 Z. z. a usmernenia pre akreditáciu a pravidelný dohľad nad notifikovanými oprávnenými činnosťami

 


 

IV. Informácie a ostatné podklady MŽP SR vo veciach notifikovaných oprávnených činností


 

V. Databáza posudzovateľov pre posudzovanie jednotlivých notifikačných požiadaviek určená ministerstvom podľa § 20 ods. 14 písm b) zákona o ovzduší

 


 

VI. Semináre, školenia, stanoviská, vyjadrenia .... vo veciach monitorovania emisií a kvality ovzdušia


 

Dokumenty SNAS:

Dokumenty SNAS pre akreditáciu - všeobecne

Konkrétne informácie SNAS o Atestácií plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek 

Kontrolné otázky na subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. - nové

Upozornenie: Je potrebné prekontrolovať, či na stránke SNAS zverejnené kontrolné otázky sú aktualizované podľa platného znenia zákona č. 146/2023 Z. z. a platného znenia vyhlášky č. 299/2023 Z. z. a vyhlášky č. 248/2023 Z. z., ak zákon a /alebo vyhlášky boli vo veciach oprávnených technických činností zmenené alebo doplnené.