hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Požiadavky na oprávnenú osobu - podnikateľa

I. Všeobecne

Požiadavky na oprávnené osoby na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, zásady vykonávania oprávnených meraní a na základné náležitosti správy o oprávnenom meraní, kalibrácii, skúške a inšpekcii zhody ustanovuje § 20, 21 a príloha č. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší a podrobnosti o osvedčení zodpovednej osoby ustanovuje osobitná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z. (účinnosť od 15. 03. 2011).

Oprávnené merania a kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií a/alebo kvality ovzdušia (spoločné označenie "oprávnené technické činnosti") sú „regulovanou komerčnou“ službou. Podľa § 20 ods. 18 zákona o ovzduší sa na výkon oprávnených technických činností, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, vzťahujú požiadavky podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem tých,  ktoré zákon o ovzduší ustanovuje inak (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006) .

Informácie a komplexné služby, ktoré súvisia so vznikom oprávnenia na podnikanie slovenských a zahraničných podnikateľov v oblasti služieb na území SR (viazaná živnosť) poskytujú Jednotné kontaktné miesta (JKM) (stránka v anglickom jazyku "en"). 

 

II. Trvalé vykonávanie oprávnenej technickej činnosti na území SR

Oprávnené technické činnosti na území SR môže trvalo vykonávať len taká oprávnená osoba, ktorou je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý súčasne plní všetky požiadavky podľa § 20 ods. 3 zákona o ovzduší (skrátené, upravené):

 1. má osvedčenie o akreditácii na vykonávané činnosti podľa „všeobecnej“ akreditačnej normy ISO/IEC 17025 + CEN/TS 15675 na merania emisií alebo kvality ovzdušia a na skúšky alebo na kalibrácie automatizovaných meracích systémov a podľa ISO/IEC 17020 na inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov,
 2. má osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorá je podľa zákona o ovzduší príslušným národným notifikačným orgánom,
 3. má živnostenské oprávnenie vydané podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na viazanú živnosť (príslušný predmet podnikania v položke č. 78 v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu),
 4. zamestnáva najmenej jednu „fyzickú“ oprávnenú osobu, ktorej MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, vydalo osvedčenie zodpovednej osoby.

Postup nového tuzemského alebo zahraničného záujemcu (podnikateľa) o vykonávanie oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 1 zákona o ovzduší na území SR ako podnikateľskej činnosti:

 1. Záujemca (podnikateľ) ako prvé musí zamestnávať v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu najmenej jednu zodpovednú osobu (ZO) alebo je sám takou osobou, ktorá je podľa druhu odbornej činnosti vedúcim technikom (pre oprávnené merania a pre oprávnené skúšky), pracovníkom zodpovedným za kalibráciu (pre oprávnené kalibrácie) alebo zamestnancom zodpovedným za inšpekciu (inšpektor pre oprávnené inšpekcie zhody). 

  Všeobecné požiadavky na ZO ustanovuje § 20 ods. 4 zákona o ovzduší. Podrobnosti ustanovujú § 4 ods. 2 až 4 a § 11 až 14 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. Podklady pre podanie žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby/o zmenu rozsahu osvedčenia sú na nasledujúcej stránke "Oprávnené merania, skúšky, kalibrácie a inšpekcie" Žiadosti, usmernenia, ostatné informácie.
   
 2. Záujemca (podnikateľ) ako druhé musí živnostenskému úradu ohlásiť prevádzkovanie ohlasovanej – viazanej živnosti (§ 45 a nasl. živnostenského zákona, viazané živnosti v položke č. 78 v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu sú uvedené variantne „,a/alebo“). 

  Predmety podnikania na viazanú živnosť(ti) v ohlásení musia byť v súlade s rozsahom pôsobnosti ZO podľa rozhodnutia MŽP SR, ktorým je vydané osvedčenie zodpovednej osoby, resp. osvedčeniami zodpovedných osôb, ak ich je viac.  Informácie a komplexné služby, ktoré súvisia so vznikom oprávnenia na podnikanie slovenských a zahraničných podnikateľov v oblasti služieb na území SR poskytujú Jednotné kontaktné miesta (JKM) (stránka v anglickom jazyku "en").
   
 3. Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení na príslušnú viazanú živnosť(ti) záujemca (podnikateľ) musí požiadať o akreditáciu na ním vykonávané merania emisných veličín a/alebo na skúšky alebo kalibrácie automatizovaných meracích systémov podľa „všeobecnej“ akreditačnej normy ISO/IEC 17025 + CEN/TS 15675, a podľa ISO/IEC 17020, ak vykonáva inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov.

  Pre SR subjekty je kompetentným akreditačným orgánom Slovenská národná akreditačná služba (SNAS). Konanie o akreditácii upravuje zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pre zahraničné osoby je príslušným ich národný akreditačný orgán, za podmienky, že je signatárom EA-MLA pre oblasť skúšobných/kalibračných laboratórií a inšpekčných orgánov alebo je signatárom ILAC-MRA pre oblasť skúšobných/kalibračných laboratórií.

  Žiadosť o akreditáciu sa podáva na príslušný akreditačný orgán. Špecifikácia činností v žiadosti o akreditáciu musí korešpondovať s rozsahom pôsobnosti ZO podľa vydaného osvedčenia ZO a súčasne s požiadavkami na oprávnenú metodiku podľa § 6 vyhlášky.
   
 4. Súbežne so žiadosťou o akreditáciu záujemca (podnikateľ) musí požiadať  Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) „o atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.“ .

  Rozsah žiadosti o atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek sa špecifikuje na príslušných tlačivách SNAS (OA 1, OA 2, OA 5 - ktoré sú aktuálne podľa odborov činnosti). Ak je rozsah "všeobecnej" akreditácie širší ako rozsah oprávnených technických činností, v žiadosti akreditáciu (tlačivách OA) musí byť jednoznačne vyznačené, ktoré "skúšky, činnosti" sú predmetom atestácie plnenia notifikačných požiadaviek. Na vlastné konanie o osvedčení (atestácii) notifikačných požiadaviek sa vzťahuje zákon č. 505/2009 Z. z. 

  UPOZORNENIE: Pred podaním žiadosti „o atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.“ žiadateľ (podnikateľ) musí mať zavedený systém manažérstva ním vykonávaných oprávnených technických činností, ktorý musí byť zdokumentovaný v príslušnej riadenej dokumentácii v rozsahu podľa § 3 ods. 5 a nasl. vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

  Súčasťou riadenej dokumentácie je aj podrobnejšie špecifikovanie zavedených oprávnených metodík - činností. Tieto sa špecifikujú s použitím Informačného Systému o Oprávnených Osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona o ovzduší - portál IS OO.  Údaje sa vyplnia prostredníctvom stránky IS OO "Žiadosť o prvú registráciu oprávnenej osoby".  V IS OO sa na účel zavedenia systému manažérstva pred podaním žiadosti "„o atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek ..." uvádza predbežný (očakávaný) dátum "Začatia pôsobnosti", a ako "Osvedčenie o akreditácie" a  "Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek" sa vložia "akékoľvek" prázdne dokumenty. Ostatné údaje sa uvádzajú podľa skutočnosti a žiadosti o akreditáciu a "žiadosti o atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek ...".

  Ďalšie podklady pre zavedenie systému manažérstva vykonávaných oprávnených technických činností a vyhotovenie príslušnej riadenej dokumentácie sú dostupné na nasledujúcej stránke "Žiadosti, usmernenia, ostatné informácie". Informácie o súčasnom stave štandardných oprávnených metodík sú dostupné prostredníctvom predchádzajúcej stránky na portáli informačného systému ENPIS.
 5. Ak záujemca (podnikateľ) zabezpečuje špecifické analytické stanovenia alebo iné fyzikálno-chemické rozbory odobratých vzoriek v odboroch oprávnených meraní podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodov 1 a 4 až 7 zákona prostredníctvom stáleho subdodávateľa(ov), stály subdávateľ(ia) musí plniť všetky ostatné notifikačné požiadavky podľa zákona o ovzduší a vyhlášky ako oprávnená osoba okrem notifikačných požiadaviek, ktoré sú uvedené v § 20 ods. 16 zákona o ovzduší.
   
  Záujemca (podnikateľ) a jeho subdodávateľ(ia) si pre subdodávané oprávnené merania musia vzájomne koordinovať  ("spárovať") nielen metodiky záujemcu (podnikateľa)  pre odbery vzoriek  a subdodávateľ(ia) pre príslušné analytické stanovenia - rozbory, ale aj ostatný proces akreditácie a osvedčenia plnenia notifikačných požiadaviek. 

  POZNÁMKA: Podklady pre špecifikovanie rozsahu atestovania jednotlivých notifikačných požiadaviek a pre spracovanie dokumentácie systému manažérstva oprávnených subdodávok sú taktiež uvedené na stránke "Žiadosti, usmernenia, ostatné informácie". Považuje sa za zrejmé, že subdodávateľ spracúva dokumentáciu a v nej uvádza tie údaje, ktoré sa vzťahujú na ním vykonávané subdodávky.
     
 6. Po získaní všetkých osvedčení oprávnená osoba (podnikateľ) pred vlastným začatím „fyzického výkonu na mieste“ musí podať na MŽP SR „Žiadosť o registráciu do informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z." Náležitosti žiadosti sú uvedené v § 10 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. Podrobnosti sú uvedené na prvej stránke IS OO "Žiadosť o prvú registráciu oprávnenej osoby".

  Oprávnená osoba (podnikateľ) zaktualizuje predbežné informácie  v IS OO podľa skutočnosti a vydaného osvedčania o plnení notifikačných požiadaviek a do IS OO vloží elektronické kópie platných osvedčení (svoje aj subdodávateľa-ov). 
   
 7. Pre zahraničné právnické osoby, zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a ich stálych subdodávateľov, ktoré pôsobia na území SR trvalo, platia zhodné podmienky ako pre SR subjekty s určitými špecifikami podľa § 20 ods. 17 zákona o ovzduší, ako sú napr. uznávanie obdobných zahraničných osvedčení a oprávnení podľa predpisu iného členského štátu EÚ, prikladanie neoverených prekladov do štátneho jazyka SR, možnosti prizvania tlmočníka na náklady žiadateľa a ďalšie, predkladanie dokumentácie systému manažérstva v jazyku a forme určenej SNAS a ďalšie (viď. zákon o ovzduší).
   

III. Povolenie na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť

Podmienky vydania „jednorazového“ povolenia na vykonanie konkrétnej oprávnenej technickej činnosti ustanovuje § 21 zákona o ovzduší. Povolenie ministerstvo vydá, ak ide o

 1. zahraničný subjekt a jeho stáleho subdodávateľa na oprávnenú technickú činnosť vykonanú len jeden raz, alebo
 2. tuzemský subjekt a oprávnenú technickú činnosť, ktorá musí byť vykonaná z výnimočných dôvodov – ktoré sú vymenované v § 21 ods. 3 zákona o ovzduší (neodkladná potreba konania orgánu štátnej správy, pričom pre danú činnosť nie je žiadna oprávnená osoba, alebo danú činnosť žiadna oprávnená osoba nemôže z kvalifikovaných dôvodov vykonať).

Ak ide o tuzemský subjekt a výnimočný dôvod, poradie subjektov, ktoré danú činnosť môžu vykonať ustanovuje § 21 ods. 3 zákona o ovzduší. Prvým je oprávnená akreditovaná osoba, ktorá neplní niektorú zo zásad nezaujatosti, nasledujú akreditované subjekty na danú činnosť, subjekty s flexibilnou akreditáciou na príbuzný odbor činnosti, subjekty autorizované na danú činnosť príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, odborne spôsobilé alebo autorizované subjekty na príbuzné činnosti podľa osobitných SR predpisov vo veciach posudzovania zhody, legálnej metrológie, energetického auditu a podobne a ako posledné iný subjekt, ktorý preukáže že na vykonanie danej činnosti má potrební odborné predpoklady a technické prostriedky. Ktoré požiadavky a povinnosti z § 20 a prílohy č. 3 zákona o ovzduší platia pre „jednorazovo“ povolenú činnosť je vymenované v § 21 ods. 4 zákona.

Pre zahraničné právnické osoby, zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a ich stálych subdodávateľov platia zhodné podmienky ako pre SR subjekty s určitými špecifikami podľa § 21 ods. 6 zákona o  ovzduší, napr. predkladanie žiadosti v štátnom jazyku SR, prikladanie neoverených dokladov, možnosť prizvania tlmočníka na náklady žiadateľa.

Podľa požiadavky smernice 2006/123/ES je pre povolenie jednotlivej činnosti zavedený tzv. „tichý“ súhlas. Podľa § 21 ods. 5 s odkazom na § 31 ods. 10 písm. b) až d) zákona o ovzduší sa povolenie považuje za vydané, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti, boli splnené požiadavky, ktoré pre jednotlivú činnosť špecifikuje § 20 ods. 4 zákona o ovzduší a  ministerstvo nekonalo v ustanovenej lehote, ktorá od doručenia úplnej žiadosti je:

Náležitosti žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti ustanovuje § 15 vyhlášky - všeobecne výber zo zákona a vyhlášky k 3.01.2013 ( Word 97-2003.zip 18 kB). 

Podklady pre podanie žiadosti pre niektoré oprávnené technické činnosti sú na nasledujúcej stránke "Žiadosti,  usmernenia, ostatné informácie - časť IV.".

POZNÁMKA: Správny poplatok za podanie žiadosti o povolenie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti podľa položky 170 písmeno d) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení zákona č. 258/2011 Z. z. je 20 eur.

Informácie o možnostiach úhrady správneho poplatku sú na web stránke Slovenskej pošty.  V prípade záujmu o uhradenie bankovým prevodom, je to potrebné uviesť v žiadosti. Po doručení žiadosti Vám bude vystavený a zaslaný platobný predpis s číslom účtu a variabilným symbolom príslušným k žiadosti. Nielen číslo účtu, ale aj variabilný symbol v bankovom prevode musia byť správne, inak platba nebude spárovaná s platobným predpisom  a poplatník nebude mať zrealizovanú svoju žiadosť o službu.  V tomto prípade sa správne konanie začne až po pripísaní správneho poplatku na účet ministerstva.