hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Dokumenty

Informácie a príručky ochrany ovzdušia

Agenda veľkých zdrojov a stredných zdrojov
- Prípustná miera znečisťovania ovzdušia - príručka
- Monitorovanie emisií - príručka
- Informácia o väčších stredných spaľovacích zariadeniach

Agenda malých zdrojov a právomoci obcí
- Príručka pre obce a mestá v oblasti ochrany ovzdušia

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia (pre OÚ a obce)
- Príručka o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Správne poplatky v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z. z.
- Správne poplatky v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Riadenie kvality ovzdušia
- Príručka o kvalite ovzdušia
- Metodický pokyn k riadeniu kvality ovzdušia spolu s prílohami ako napr. Príklady dobre praxe, Zriadenie NEZ, Vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie...

Technické príručky
- Techniky znižovania emisií do ovzdušia
- Energetika
- Výroba a spracovanie kovov
- Výroba a spracovanie nerastných surovín
- Výroba palív
- Nakladanie s odpadmi
- Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
- Štúdia o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a nespadajúce pod IP

Poľnohospodárstvo
- Kódex správnej poľnohospodárskej praxe

 

 

 

  • Informácia č. 5495/2008 o požiadavkách na ochranu ovzdušia pri spaľovaní tiel mŕtvych zvierat v spaľovacích zariadeniach s kapacitou do 50 kg/h a s kapacitou od 50 kg/h vrátane do 10 t/deň vrátane (pdf, 177 kB). Vydanie prvé k 01. 02. 2008. UPOZORNENIE: Potrebné uplatňovať podľa požiadaviek na zariadenia na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 časti E. bode 1. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 
  •