Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuality

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci Programu SK-Klíma! (zverejnené: 09. december 2019)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje „Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt“ za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Databáza odborných hodnotiteľov bude zostavená na účely odborného hodnotenia žiadostí o projekt. 

Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa Programu „Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Uzávierka výzvy je 15. januára 2020.

Znenie výzvy je zverejnené na nasledovnom odkaze:

Výzva na výber OH 12/2019

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci Programu SK-Klíma pre obce s počtom obyvateľov nad 15 000 sú otvorené! (zverejnené: 29. november 2019)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 a kód ACC02. Výzvy sú určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom týchto výziev je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom. Oprávnená výška grantu je v rozmedzí 500 tisíc až 1 400 tisíc eur. Oprávnení žiadatelia môžu využiť aj možnosť spolupracovať so subjektami z prispievateľských krajín pri príprave a realizácii projektov, a tým podporiť rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými štátmi.

Obe výzvy sú identické, pričom výzva s kódom ACC01 je financovaná z Grantov EHP a výzva s kódom ACC02 je financovaná z Nórskych grantov. 

Uzávierka oboch výziev je 31. januára 2020.

Znenie výziev a bližšie informácie sú zverejnené na nasledovných odkazoch:

Výzva ACC01 (Granty EHP)

Výzva ACC02 (Nórske granty)

 

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre školy (zverejnené: 25. november 2019)

 

Dňa 20. novembra 2019 sa opäť konalo informačné podujatie tzv. matchmaking event v rámci Programu SK-Climate. V poradí druhé informačné podujatie bolo organizované na Slovensku, v Štiavnických Baniach a bolo určené pre základné a stredné školy zo Slovenska a Nórska.

Podujatie organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátený názov „program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s programovými partnermi, a síce  Nórskym riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvom pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórskou agentúrou životného prostredia (NEA). 

Cieľom podujatia bolo predstaviť základným a stredným školám možnosti spolupráce pre realizáciu spoločných projektov v rámci plánovanej malej grantovej schémy financovanej z Nórskeho finančného mechanizmu zameranej na podporu aktivít na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovanými školami (ukazovateľ výsledku 1: Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v cieľových územiach; ukazovateľ výstupu 1.2: Aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované školami ).

Na podujatí sa zúčastnilo približne päťdesiat slovenských základných a stredných škôl a štyri stredné školy z Nórska. Nórske školy a až jedna pätina zúčastnených škol zo Slovenska využili príležitosť a predstavili aktuálne ako aj plánované aktivity školy v oblasti zvyšovania povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. V závere dňa účastníci podujatia spoločne navštívili miestnu základnú školu Maximiliána Hella a boli oboznámení s jej úspešným projektom zeleného vyučovania na modrej škole.

Organizátori sa opäť tešia vysokej a profesionálnej účasti zo strany zúčastnených škôl a veria, že podujatie prispelo k položeniu základov pre ich budúcu bilaterálnu spoluprácu. 

Prezentácie z podujatia, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, sú zverejnené TU.

                                                

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre mestá (zverejnené: 11. november 2019)

Dňa 29. októbra 2019 sa v Oslo konalo informačné podujatie tzv. matchmaking event pre slovenské mestá nad 15 000 obyvateľov a mestá z prispievateľských štátov (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Podujatie organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátený názov „program SK-Climate“) financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014-2021 v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú  Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA). 

Cieľom podujatia bolo predstaviť mestám možnosti spolupráce pre realizáciu spoločných projektov v rámci plánovaných výziev programu SK-Climate zameraných na podporu akčných plánov a opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizovaných miestnymi orgánmi v mestských oblastiach (ukazovateľ výstupu 1: Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v cieľových územiach a ukazovateľ výsledku 1.1: Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi orgánmi v mestských územiach). 

Registrácia na podujatie bola pre oprávnené slovenské mestá otvorená od 3. októbra do 9. októbra 2019. Po úspešnej registrácii sa na podujatí zúčastnilo šestnásť slovenských miest. Z prispievateľských štátov (konkrétne z Nórska) bolo prítomných desať miest. Všetky zúčastnené mestá predstavili aktivity a opatrenia v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. Tina Sølvberg z Úradu pre finančný mechanizmus predstavila Granty EHP a Nórska. Bjørn Aulie z Nórskeho riaditeľstva pre vodné zdroje a energetiku ako hlavného spoluorganizátora podujatia predstavil pôsobnosť organizácie NVE a jej zapojenie do viacerých klimaticky a energeticky orientovaných programov v Európe financovaných z Grantov EHP a Nórska. Správca programu predstavil zameranie programu SK-Climate a bližšie informoval o cieľoch programu v rámci výsledkových a výstupových ukazovateľov. V závere podujatia boli všetci účastníci oboznámení s aktivitami mesta Oslo spojenými so získaním titulu Európske hlavné zelené mesto 2019.

Cieľ podujatia bol splnený. Organizátori uvítali vysokú a profesionálnu účasť zo strany zúčastnených miest a veria, že podujatie prispelo k položeniu základov pre ich budúcu bilaterálnu spoluprácu. 

Prezentácie z podujatia, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie sú zverejnené TU.

               

OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. MATCHMAKING EVENT pre ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY (zverejnené: 21. október 2019)

Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Druhé informačné podujatie je určené pre základné a stredné školy a pre potenciálnych partnerov z Nórska.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie sú uvedené TU

#EEAchdropcounts: každá kvapka pre zelenšiu Európu sa počíta! (zverejnené: 18. október 2019)

Mnoho kvapiek spolu vytvára more zmeny! Granty EHP a Nórska podporili viac ako 1000 projektov v strednej a južnej Európe a Pobaltí na ochranu životného prostredia a boja proti zmene klímy. Objavte, ako spolupracujú na tom, aby bola Európa zelenšia.

Zistite viac na: #EEAchdropcounts website

Ako prispieť ku kampani: Kampaň

 

Príklad dobrej praxe na Slovensku: Zelené vyučovanie na modrej škole

Zelené steny, kone a sokoly… Prostredníctvom približovania prírody ku žiakom, škola Maximiliana Hella učí budúcu generáciu o ochrane životného prostredia a zmene klímy. Pozrite si ich inšpiratívne video na webovej stránke #EEAchdropcounts alebo kliknutím na obrázok: 

 

   


OTVORENÁ REGISTRÁCIA na informačné podujatie tzv. matchmaking event (zverejnené: 03. október 2019)  

Správca programu SK-Climate v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov a pre potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené TU.

                

 

Programová dohoda pre SK-Climate bola podpísaná (zverejnené: 03. október 2019) 

 

Dňa 23. septembra 2019 bola medzi Úradom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva za prispievateľské štáty a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom zastupujúcim Slovenskú republiku podpísaná Programová dohoda pre program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy". Dohoda upravuje práva a povinnosti spolupracujúcich strán pri realizácii programu a finančného príspevku z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021. Podpis programovej dohody je ďalším krokom k úspešnému naštartovaniu realizácie Programu SK-Climate.