hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Bilaterálna aktivita programu SK-Klíma pre slovenské mestá v Nórsku „UrbanClima Study Tour“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy(ďalej aj ako „Program SK-Klíma“ alebo „Program“) financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej aj „FM EHP“ a „NFM“) v programovom období 2014-2021 v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu (DSB) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú Bilaterálnu aktivitu pre slovenské mestá (UrbanClima Study Tour) pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva.

Bilaterálna aktivita je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 obyvateľov, okrem prijímateľov projektov v rámci výziev ACC01 a ACC02.

Hlavným cieľom je rozvinúť a podporiť udržateľné bilaterálne partnerstva, výmenu skúseností a know-how v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímymedzi slovenskými mestami a mestami z Nórska.

Dátum a miesto konania bilaterálnej aktivity:
Termín: 18. – 20. september 2023, OSLO (3 dni)
Sprievodné programy a všetky aktivity študijnej cesty budú prebiehať v anglickom jazyku.

Oprávnení účastníci:
Cieľovou skupinou podujatia sú zástupcovia slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR, okrem prijímateľov projektov v rámci výziev ACC01 a ACC02, celkom 2 účastníci za 1 mesto.

Účastníkmi podujatia by mali byť zamestnanci miest, a to konkrétne z útvarov, resp. organizačných zložiek, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe akčných plánov a opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci územia mesta s relevantnými znalosťami v danej oblasti.

Od účastníkov sa očakáva, aby na podujatí predstavili svoje mesto a jeho plánované ako aj realizované opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na tému: „Naše mesto je odolne voči zmene klímy“ v trvaní cca. 5-10 minút v anglickom jazyku.

Financovanie:
Z fondu pre Bilaterálne vzťahy sú Správcom programu vyhradené finančné prostriedky pre účasť max. 20 zástupcov slovenských miest. Účastníkom budú hradené cestovné náklady a náklady na ubytovanie v zmysle vzoru dohody o spolupráci a refundácii paušálnych náhrad v súlade s Príručkou pre bilaterálny fond.

Spôsob a termín registrácie:
Pre účely registrácie je potrebné vyplniť registračný formulár v Anglickom jazyku použitím preddefinovaného formulára zverejneného v tomto oznámení a odoslať podpísaný a naskenovaný e-mailom na adresu

Registrácia je otvorená do 31. júla 2023 (23:59 CET).

Každé mesto môže predložiť iba jeden registračný formulár s uvedením maximálne 2 účastníkov. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „UrbanClima Study tour_ napísať: Názov mesta

Vzhľadom na to, že počet miest je limitovaný, Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out). Ďalej Správca programu si vyhradzuje právo predlžiť aj konečný termín registrácie v prípade nedostatočnom počte prihlásených účastníkov.

Záujemcovia budú o výsledkoch výberu informovaní e-mailom najneskôr do 31. augusta 2023.

Prílohy:

  1. Program podujatia (v Anglickom jazyku) (pdf, 213 kB)
  2. Registračný formulár (v Anglickom jazyku) (docx, 58 kB)
  3. Návrh Dohody (v Slovenskom jazyku) (pdf, 467 kB)
  4. Pravidlá financovania (Príloha č. 5 k Príručke pre bilaterálny fond v Slovenskom jazyku) (pdf, 773 kB)


Ďalšie informácie:
Kontakt na Správcu programu - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:
Ing. Henrietta Somogyi; Tel: 0906 314 290,