hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Aktualizácia dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC04 a ACC05 (účinnosť od 15.2.2021)

15.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 15.2.2021 aktualizáciu Príručky pre žiadateľa verzia 2.1 v rámci programu SK-Klíma. Účelom aktualizácie je odstránenie neplatnej informácie týkajúcej sa frekvencie predkladania auditných správ v kapitole 14.2.7.1 Auditné správy a certifikáty na preukazovanie výdavkov (Audit reports and certificates).

Program SK-Klíma: Prehľad subjektov z Nórska v rámci relevantnej oblasti na zváženie vo vzťahu k potenciálnym partnerstvám

08.02.2021 Správca programu zostavil nezáväzný prehľad potenciálnych bilaterálnych partnerov  s kontaktnými informáciami na subjekty z Nórskeho kráľovstva, ktoré v rámci predchádzajúcich výziev prejavili záujem o nadviazanie bilaterálneho partnerstva, resp. ktoré v rámci predchádzajúcich výziev boli zapojené ako bilaterálni partneri  v žiadostiach o projekt a subjekty, ktoré boli identifikované Správcom programu ako potenciálni projektoví partneri v rámci výzvy č. 4 (ACC04) ClimaLocal. Žiadatelia v rámci výzvy č. 3 (ACC05) ClimaInfo môžu zváži oslovenie uvedených subjektov pre účely vytvorenia projektového partnerstva.​​ Dovoľujeme si upozorniť, že zoznam bol zostavený na základe verejne dostupných informácií a uvedené subjekty neboli oficiálne oslovené Správcom programu na spoluprácu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) ClimaInfo.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

04.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy ACC02 - aktualizácia

03.02.2021 Ministerstvo životného prostredia SR v rámci programu SK-Klíma podporí ďalšie 3 projekty z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02 s názvom: „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban). Predmetná výzva bola určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000, a jej cieľom bolo podporiť projekty na vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizáciu konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 1 k Programovej dohode o financovaní programu SK-Klíma a navýšenie alokácie na výzvu ACC02 o viac ako 2,6 milióna eur, boli dňa 2. februára 2021 vydané Rozhodnutia o schválení žiadostí o projekt pre 3 slovenské mestá - Košice, Šaľa a Brezno.

Zmena kontaktných údajov Správcu programu SK-Klíma

01.02.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť o zmene kontaktných údajov Správcu programu (zmena názvu odboru).

Správca programu SK-Klíma zorganizoval on-line informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k výzvam ACC04 a ACC05

26.01.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma zorganizovalo dňa 26. januára 2021 on-line informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov v rámci vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (ACC04) ClimaLocal a č. 3 (ACC05) ClimaInfo.

Otvorená registrácia na Informačný on-line seminár k výzvam ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) v rámci programu SK-Klíma

07.01.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní on-line Informačného seminára k výzvam ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo).

Výzva na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v rámci Programu SK-Klíma otvorená

15.12.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3 (kód ACC05) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Výzva na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí v rámci Programu SK-Klíma otvorená

15.12.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) č. 4 (kód ACC04) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Výsledky výberového procesu v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 programu SK-Klíma

18.11.2020 Dňa 06.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03.

Vyhlásenie nových výziev s kódmi ACC04 a ACC05

16.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu (ďalej aj SP) „SK-Klíma - zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ - financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014-2021, v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov,​ ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku, Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie a Nórska agentúra životného prostredia, si Vás dovoľuje informovať o plánovaných výzvach a možnostiach programu SK-Klíma.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podporí z Nórskych grantov projekty pre akčné mestá a zelenšie školy v oblasti zmeny klímy v rámci programu SK-Klíma

10.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) schválilo dňa 6.11.2020 na základe odporúčania Výberovej komisie žiadosti o projekt v rámci výziev ACC01 a ACC02 s názvom „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban), určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 a ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ (ClimaEdu), určené pre základné a stredné školy.

Plán výziev na rok 2020

15.06.2020 V rámci programu SK-Klíma sú plánované ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o projekt.

Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03

11.06.2020 Aktuálne informácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03.

Oznam pre žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03 - AKTUALIZÁCIA!

02.04.2020 Aktualizácia oznamu pre žiadateľov, ktorí boli vyzvaní Správcom programu na doplnenie predloženej žiadosti o projekt, o spôsobe doručenia doplnenia žiadosti.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]