hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské mestá na študijnej ceste v Nórsku – „UrbanClima Study Tour“

Spolločná fotografia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov organizovali Bilaterálnu aktivitu pre slovenské mestá s názvom UrbanClima Study Tour, pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva. Hlavným cieľom bolo rozvinúť a podporiť udržateľné bilaterálne partnerstva, výmenu skúseností a know-how v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy medzi slovenskými mestami a mestami z Nórska.

Cieľovou skupinou podujatia boli zástupcovia slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR, okrem prijímateľov projektov v rámci výziev ACC01 a ACC02. Na základe vyplneného registračného formuláru, podľa poradia nižšie, a najmä na základe úspešného výberu sa na predmetnej študijnej ceste zúčastnili nasledovné mestá zo SR:

Mesto Komárno, Mesto Nitra, Mesto Lučenec, Mesto Sereď, Bratislava - M.Č. Petržalka, Mesto Pezinok, Mesto Košice, Mesto Michalovce, Mesto Martin a Mesto Levice.

Prvý deň podujatia (18. septembra) zorganizoval Správca Programu príchod účastníkov na letisko hlavného mesta Oslo, následne sa zrealizoval spoločný presun do priestorov Nórskeho riaditeľstva pre vodné zdroje a energetiku, kde po privítaní účastníkov na koordinačnom mítingu o ďalšom programe študijnej cesty, nasledovala konferencia v zmysle stanoveného programu. Po prezentácii Programových partnerov donorov a Správcu programu SK-Klíma, pokračovali predstavitelia vybraných slovenských miest, v hore uvedenom poradí. Predstavitelia jednotlivých miest hovorili o aplikovaných aj o plánovaných opatrení na tému zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, s názvom: „Naše mesto je odolne voči zmene klímy“ v trvaní cca. 5-10 minút v anglickom jazyku. Prezentácie boli veľmi poučné a jednotliví účastníci presvedčivo hovorili o ich aktívnom prístupe, najmä o angažovaností miest v danej oblasti.

Druhý deň študijnej cesty (19. septembra) sa zrealizovala návšteva administratívneho centra mesta Bærum, menom Sandvika, kde priamo na mestskom úrade prebehli prezentácie zamestnancov a lokálnych expertov na zelenú politiku mesta, najmä na tému zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, a to priamo v zelených nízkoenergetických priestoroch mestského úradu. Po teoretickej ukážke, nasledovalo priame znázornenie adaptačných opatrení v meste Bærum, v lokalite znovuotvoreného kanálu. Táto návšteva bola edukatívnou túrou, popri zrekonštruovanom prameni, s niekoľkými stanovišťami o dôležitosti udržiavania ekosystémových mokradí, prameňov, riek a vodných plôch. Naši hostitelia z mestského úradu Bærum znázornili a zdôvodnili priamo v teréne znovuotvorenie a jednotlivé etapy revitalizácie potoku v tejto lokalite a poukázali na potrebu začlenenia vodných plôch do moderných urbanistických riešení spoločných priestorov v rámci územného plánovania. Po tejto návšteve nasledovala mestská časť s modernou architektúrou a nízkoenergetickým „zeleným“ prístupom k správe budov, vrátane zelenej strechy, komunitnej záhrady a zužitkovania dažďovej vody, a to v prospech najmä cieľových skupín detí a seniorov.

Tretí deň (20. septembra) študijného pobytu sa niesol v znamení návštevy ďalšieho mesta, v blízkosti hlavného mesta Osla, ktorým je Lørenskog. Alternatívne riešenia adaptačných aj mitigačných opatrení mali návštevníci znázornené nielen v interaktívnej sále mestského úradu, ale aj priamo v teréne, konkrétne na stavenisku, počas ukladania vysoko absorpčných retenčných nádob, s cieľom absorbovať a recyklovať dažďovú vodu. Predmetná ukážka bolo vysoko inšpiratívna pre účastníkov jednotlivých miest, po ukončení návštevy nasledoval transfer na letisko.

stavenisku, počas ukladania vysoko absorpčných retenčných nádob

Sme presvedčení, že študijné cesty organizované z bilaterálneho fondu do Nórska s názvom UrbanClima Study Tour nad rámec splnili naše očakávania. Môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo naplniť náš hlavný cieľ t.j. rozvinúť a podporiť udržateľné bilaterálne partnerstvá medzi slovenskými mestami a mestami z Nórska v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. V prípade ďalších otázok kontaktujte účastníkov podujatia.

SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ EURÓPE!

Prezentácie s kontaktmi (pdf, 20,4 MB)