hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Národný program znižovania emisií

Národný program znižovania emisií

infografika - mestoNárodný program znižovania emisií rieši opatrenia na znižovanie emisií do ovzdušia, aby sa splnili redukčné záväzky zníženia emisií (národné stropy) stanovené smernicou (EÚ) 2016/2284 na rok 2030. Národné emisné stropy sú stanovené pre SO2 (oxid siričitý), NOx(oxidy dusíka), VOC (prchavé organické zlúčeniny), NH(amoniak) a častice PM2,5
Národný program znižovania emisií (PDF 5,2 MB) bol schválený vládou SR dňa 05.marca 2020 (číslo uznesenia 103/2020) a bol predložený Európskej komisii.

Dosiahnutím redukčných záväzkov sa znížia celkové emisie znečisťujúcich látok, avšak to nemusí automaticky znamenať, že sa dosiahne dobrá kvalita ovzdušia na celom území Slovenska. Kvalita ovzdušia závisí od množstva vypustených emisií v danej lokalite, ale tiež od podmienok pre rozptyl. Preto treba venovať osobitnú pozornosť kvalite ovzdušia.