Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030

Cieľom Stratégie ochrany ovzdušia je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a  dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia v  zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“) sa zaraďuje medzi dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom. Stratégia zahŕňa dva kľúčové dokumenty:

 

1. časť - Národný program znižovania emisií (pdf, 5,2 MB)

Návrh Národného programu znižovania emisií  bol schválený vládou SR dňa 05. marca 2020 (číslo uznesenia 103/2020).

2. časť - Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia

 

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci prípravy Stratégie ochrany ovzdušia požiadalo Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj o poskytnutie technickej podpory. Súčasťou technickej podpory bolo aj vypracovanie analýzy "Slovak Republic Air Protection Strategy - Advisory Services on Air Quality Management (Final Report) – World Bank Team (pdf, 22,09 MB)".