hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Chemtrails

Kondenzačné stopy verzus chemtrails

Počas jasných bezoblačných dní môžeme na oblohe po prelete lietadiel pozorovať výskyt kondenzačných stôp v podobe „bielych pásov“. Tieto stopy sú bežným javom od počiatku leteckej dopravy ako výsledok fyzikálneho procesu, pri ktorom dochádza k miešaniu chladného vzduchu s horúcimi produktami spaľovania v prúdových motoroch lietadiel. Kondenzačné stopy môžu mať rozmanitý vzhľad, ako aj dĺžku trvania v závislosti od meteorologických podmienok. V dôsledku dezinformácií o kondenzačných stopách, začali vznikať koncom 20. storočia v USA rôzne alternatívne vysvetlenia a konšpiračné teórie o tzv. „chemtrails“. Údajne má ísť o vypúšťanie škodlivých chemických látok, vírusov a baktérií leteckou dopravou, s cieľom poškodiť zdravie ľudí a tým regulovať stav populácie. Z odborného hľadiska je takéto vysvetlenie kondenzačných stôp absolútne nesprávne a zavádzajúce. Aj v súčasnosti sú medzi laickou verejnosťou šírené nepravdivé informácie, v dôsledku ktorých sú opakovane na adresu Ministerstva ŽP SR smerované otázky a sťažnosti týkajúce sa „chemtrails“.

Pre bližšie vysvetlenie a vyvrátenie alternatívnych teórií, uvádzame odborné stanovisko pána docenta RNDr. Martina Geru, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI Univerzity Komenského v Bratislave, k vzniku kondenzačných stôp:
„V prípade leteckej dopravy ako aj pri iných druhoch dopravy, ktoré využívajú k pohonu proces spaľovania, dochádza k produkcii plynov, ktoré zaťažujú životné prostredie. Medzi hlavné exhaláty patrí CO2, NOx, CO, emisie častíc PM10 a PM2,5 a vodná para. Tvorba bielych pruhov za lietadlom je ale čisto fyzikálny proces, ktorý je veľmi podobný tvorbe oblaku. Vzhľadom na to, že lietadlá sa pohybujú aj vo veľkých výškach, kde teplota vzduchu je aj pod - 50 °C a relatívna vlhkosť je blízka 100 %, hoci absolútna vlhkosť je nízka, dochádza za lietadlom k spusteniu reťazovej reakcie tvorby kryštálikov ľadu. Prispieva k tomu uvoľnená vodná para a kondenzačné jadrá. Vodná para v závislosti od okolitej atmosféry desublimuje a tvorí zmes kryštálikov, ktorú vnímame ako biely pás za lietadlom. Pri nízkej vlhkosti, alebo vyššej teplote vzduchu sa dané kryštáliky pomerne rýchlo vyparia a čiara rýchlo zaniká. V opačnom prípade, môže nastať situácia, že sa daná čiara rozšíri na väčšiu časť oblohy a vznikne z nej oblak Cirrostratus, prípadne daná čiara v ovzduší môže zotrvať aj niekoľko hodín. Okrem tohto mechanizmu, môže nastať situácia, kedy za lietadlom vzniká podtlak vzduchu, ktorý vedie k ochladeniu vzduchu a v prípade vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu, môže dochádzať aj k tvorbe kryštálikov ľadu aj za krídlami a inými časťami lietadla ako len za motormi. Tento proces teda nijako nesúvisí s vypúšťaním neznámych škodlivých látok do ovzdušia. Ide o fyzikálny a jasne vysvetliteľný jav.“