Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný zoznam ÚEV

Laborec
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Národný zoznam ÚEV schvaľuje vláda Slovenskej republiky a následne Európska komisia.


Národný zoznam území európskeho významu (2004)


Aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2011)


Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2017)


Vykonávacie rozhodnutia Komisie k zoznamom území európskeho významu schvaľuje Európska komisia v súčinnosti s členskými štátmi EÚ a to pre jednotlivé biogeografické oblasti (regióny), Slovenská republika je súčasťou alpského a panónskeho biogeografického regiónu. Rozhodnutia sú všeobecne záväznými predpismi zverejnenými v Úradnom vestníku Európskej únie. Pri každom doplnení (aktualizácii) zo strany členských štátov sú v prílohách týchto rozhodnutí uvedené vždy všetky lokality, ktoré členské štáty v danom biogeografickom regióne navrhli, pričom pôvodné rozhodnutie Komisie stráca platnosť. Pre Slovenskú republiku sú aktuálne platné:


Štandardizácia názvov území európskeho významu

Názvy území európskeho významu, ako všetkých chránených častí prírody a krajiny, podliehajú procesu štandardizácie. Názvy schválených i navrhovaných lokalít, boli zverejnené v 5 rozhodnutiach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.