hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Územia európskeho významu (ÚEV)

foto krajiny Ostrovné lúčky, Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Územia európskeho významu sú spoločne s chránenými vtáčími územiami súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Spolu tvoria 29,8 % výmery Slovenska.

vymedzené podľa § 27 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a platí v nich druhý až piaty stupeň ochrany podľa § 13 až § 16 tohto zákona.

>NOVÉ!!!

Uznesením č. 531 z 18. októbra 2023 vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu (ÚEV). Pozostáva z ÚEV, ktoré boli postupne schválené uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 239 zo 17. marca 2004, č. 577 z 31. augusta 2011, č. 495 z 25. októbra 2017 a č. 454 z 13. júla 2022 a predložené Európskej komisii do databázy Natura 2000, pričom ich hranice boli vymedzené na jednotný parcelný stav (podľa evidencie registra "C" katastra nehnuteľností k 30. aprílu 2023) a spresnené na základe rokovaní uskutočnených od decembra 2022 do júla 2023 podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády obsahuje pre každé ÚEV náležitosti podľa § 27 ods. 5 citovaného zákona vrátane mapy s vyznačenými stupňami ochrany. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2024. Týmto dňom stratili platnosť 3 všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujúce národný zoznam ÚEV a jeho doplnky. Celkový počet ÚEV je 644 (znížil sa o 95 ÚEV, ktoré boli rozširovanými lokalitami, t. j. mali rovnaký názov, ale odlišný kód SKUEV). ÚEV spolu pokrývajú 12,77 % výmery Slovenska a predstavujú územia tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú tieto chránené územia. Medzi biotopy napríklad patria alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, horské kosné lúky kosodrevina, vresoviská a medzi druhy vretenica malá, zubor hrivnatý, vlk dravý, netopier obyčajný, kamzík vrchovský. Na 89 % výmery sa prekrývajú s národnou sústavou chránených území.