Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mapy a prehľad ÚEV

foto krajinky
Marcelovské piesky
Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

 

Prehľad 642 ÚEV vymedzených v Slovenskej republike, vrátane ich názvov, výmery, príslušnosti ku kraju a organizačnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR, predpisu, ktorým bola ÚEV vyhlásené a odkazom na vypracovaný program starostlivosti, je uvedený v tabuľkovom prehľade. Programy starostlivosti sú dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Obsahujú o. i. hodnotenie stavu biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany daného územia, ako aj stanovenie ochranárskych cieľov a ochranárskych opatrení na ich dosiahnutie.