Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Legislatívne nástroje EU

Mnohé legislatívne opatrenia EÚ smerujúce k obnoviteľným zdrojom energie nadväzujú na redukčné ciele deklarované v Kjótskom protokole v roku 1997, ktorý zaväzuje svojich signatárov znížiť emisie skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs a SF6), v priemere o 5,2 % do roku 2008-2012 oproti skutočnosti v roku 1990. Základným dokumentom podporujúcim využívanie obnoviteľných zdrojov energie v štátoch EÚ pre obdobie do roku 2010 je Biela kniha „Stratégia Spoločnosti a akčnom pláne “z 26. 11. 1997. Obsahuje ambiciózny cieľ zvýšenia podielu OZE na celkových primárnych zdrojoch energie zo 6 % v roku 1997 na 12 % v roku 2010. Na základe Bielej knihy Európska komisia spustila v roku 1999 Inicializačnú kampaň (1999-2003), v rámci ktorej sa snažila stimulovať rozvoj používania OZE. Výsledkom snaženia tohto obdobia je Zelená kniha o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu „Smerovanie k Európskej stratégii dodávok energie“ z 8. marca 2006, ktorá zdôrazňuje, že EÚ je extrémne závislá od vonkajších dodávok energie a preto je nevyhnutné diverzifikovať a zabezpečiť vyváženosť jednotlivých druhov energií. K dosiahnutiu stanoveného cieľa smeruje celý rad čiastkových krokov v rozličných sektoroch. Doteraz boli zároveň v EÚ prijaté smernice súvisiace s OZE: