hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Legislatíva a usmerňovacie dokumenty

Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (ďalej len „nariadenie CBAM č. 2023/956“) vo svojich prechodných ustanoveniach stanovuje prechodné obdobie od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025, počas ktorého sa povinnosti dovozcu podľa tohto nariadenia obmedzujú na ohlasovacie povinnosti stanovené v článkoch 33, 34 a 35 tohto nariadenia. V súlade s čl. 35 nariadenia CBAM č. 2023/956 by si dovozcovia a nepriami colní zástupcovia mali viesť evidenciu dovozu tovaru (definovaného v prílohe I tohto nariadenia) za daný štvrťrok kalendárneho roka a následne predložiť Európskej komisii správu obsahujúcu informácie o tovare CBAM dovezenom do EÚ z tretích krajín v uvedenom štvrťroku, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.

Dňa 16. septembra 2023 nadobudlo účinnosť vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1773 zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach počas prechodného obdobia(ďalej len „vykonávacie nariadenie CBAM č. 2023/1773“). Toto vykonávacie nariadenie v čl. 3 spresňuje oznamovacie povinnosti oznamujúcich deklarantov zavedené nariadením CBAM č. 2023/956. Podľa čl. 8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia CBAM č. 2023/1773 za každý štvrťrok od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 oznamujúci deklarant predloží správy o dovoze tovaru CBAM do EÚ z tretích štátov prostredníctvom prechodného registraCBAM a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.

Usmerňovacie dokumenty

Kroky, ktoré dovozcom vyplývajú z mechanizmu CBAM sú zhrnuté v dokumente: Kontrolný zoznam pre dovozcov EÚ

Usmernenie pre dovozcov CBAM tovarov do EÚ (v anglickom jazyku): Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU
Usmernenie pre prevádzkovateľov výrobných zariadení v 3. krajinách (v anglickom jazyku): Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU
Komunikačný formulár pre dovozcov a výrobné zariadenia (v anglickom jazyku): CBAM communication template for installations – Final Draft 07.11.2023

Štruktúra CBAM správy (v anglickom jazyku): CBAM Quarterly Report structure (XLS format)

Tento dokument obsahuje tiež súhrn chybových hlášok spolu s vysvetlením ako postupovať pre ich odstránenie (Error Messages Glossary).
Pre uľahčenie podávania správ CBAM prostredníctvom prechodného registra CBAM bola zverejnená používateľská príručka pre CBAM deklarantov k aplikácii prechodného registra CBAM:

Usmernenie pre deklarantov k žiadosti o oneskorené podanie správy CBAM v aplikácii prechodného registra CBAM: Guidance for declarants - “Request Delayed Submission” (v anglickom jazyku)
Európska komisia zverejnila usmernenie k štandardným hodnotám, ktoré môžu byť do 31. júla 2024 použité na určenie viazaných emisií dovezeného tovaru CBAM (okrem elektriny):

Európska komisia tiež zostavila dokument s najčastejšie kladenými otázkami o CBAM a príslušnými odpoveďami. Tento dokument Komisia pravidelne aktualizuje:

Questions and Answers: Carbon Border Adjustment Mechanism (verzia aktualizovaná 28.2.2024, v anglickom jazyku)
Tieto aj ostatné dokumenty je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Súvisiaca legislatíva

Colný kódex: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Kódy colných režimov sú uvedené v HLAVE II, ods. 2, 11 09 000 000 Colný režim nariadenia: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (konsolidované znenie).

Aktuálne znenie Spoločného colného sadzobníka na rok 2024: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2364 z 15. októbra 2023, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (financnasprava.sk)

Viac informácií: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz/uhlikove-clo