hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informačný systém/register CBAM a udeľovanie prístupu

Európska komisia vytvorila informačný systém, tzv. prechodný register CBAM. Plne funkčným sa stal 4. januára 2024. Tento systém slúži oznamujúcim dovozcom a nepriamym colným zástupcom na plnenie oznamovacích povinností v prechodnom období, t. j. predkladanie správ o dovoze tovarov CBAM a viazaných priamych a nepriamych emisiách za jednotlivé štvrťroky.

Príslušným orgánom pre CBAM na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). MŽP SR úzko spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré v pravidelných intervaloch informuje dovozcov a nepriamych colných zástupcov o ich povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy EÚ v súvislosti s CBAM a zasiela údaje o dovoze tovarov CBAM Európskej komisii.

MŽP SR udeľuje povolenie na prístup do prechodného registra CBAM dovozcom a nepriamym colným zástupcom usadeným v SR na základe žiadosti vyplnenej dovozcami alebo nepriamymi colnými zástupcami zaslanej elektronickou cestou. Zaregistrovanie subjektov je možné zrealizovať priebežne. Na správu procesu overovania totožnosti a overovania prístupových práv dovozcov a nepriamych colných zástupcov slúži systém jednotnej správy používateľov a digitálneho podpisu (UUM&DS).

Postup pri podaní žiadosti o udelenie povolenia na prístup dovozcu alebo nepriameho colného zástupcu do prechodného registra CBAM:

 1. Pred podaním žiadosti je potrebné, aby mal dovozca alebo nepriamy colný zástupca účet EU login.
  Ak už máte EU login vytvorený, je možné ho použiť. Ak ešte nemáte účet EU Login, prosím, kliknite sem a vytvorte si ho.
  Podrobnejšie informácie o EU Login obsahuje ManuálNajčastejšie otázky (pod „Nepracujem pre európsku inštitúciu”). Ak máte problém s vytvorením účtu EU Login, môžete zaregistrovať incident kontaktovaním externej podpory e-mailom:
 2. Taktiež je nevyhnutné, aby mal dovozca alebo nepriamy colný zástupca pridelené číslo EORI. Informácie o systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI) nájdete na stránkach Finančnej správy.

  Fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí uskutočnili dovoz majú automaticky pridelené identifikačné číslo vo formáte rodného čísla, na základe ktorého ale nie je možná registrácia do registra CBAM. V prípade, že ste fyzickou osobou – nepodnikateľom a vznikla Vám ohlasovacia povinnosť CBAM, je potrebné, aby ste požiadali o pridelenie EORI čísla v tvare SKC... kontaktovaním emailovej adresy a uvedením, že žiadate o pridelenie EORI z dôvodu plnenia ohlasovacej povinnosti podľa čl. 35 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 (CBAM).

 3. Dovozca alebo nepriamy colný zástupca vyplní žiadosť o udelenie povolenia na prístup do prechodného registra CBAM (zip. 16 kB) a súhlas so spracovaním osobných údajov (docx, 14 kB).
 4. Dovozca alebo nepriamy colný zástupca zašle vyplnenú žiadosť vo Worde spolu s podpísanými prílohami (súhlas so spracúvaním osobných údajov a príp. poverenie od štatutárneho zástupcu) na adresu a v predmete emailu uvedie „Registrácia CBAM“.
  MŽP SR posúdi žiadosť a rozhodne o udelení povolenia na prístup do prechodného registra CBAM a zašle elektronickou cestou vyjadrenie o udelení povolenia na prístup dovozcovi alebo nepriamemu colnému zástupcovi.
 5. Po získaní povolenia na prístup sa dovozca alebo nepriamy colný zástupca bude môcť prihlásiť do prechodného registra CBAM na adrese https://cbam.ec.europa.eu/declarant, prostredníctvom ktorého predloží správu CBAM. Bližšie informácie o podávaní správy CBAM v aplikácii prechodného registra nájdete v manuáli pre deklarantov (docx, 5,18 MB).

Aktuálne a podrobné informácie týkajúce sa mechanizmu CBAM, prechodného registra CBAM, formátu správ a vzdelávacích aktivít Európskej komisie je možné získať tiež na webovej stránke Európskej komisie.