hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuálne informácie

7. 5. 2024

Termín na predloženie správy CBAM za prvý štvrťrok 2024 uplynul

Dovoľujeme si pripomenúť, že podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM), každý dovozca, alebo nepriamy colný zástupca, ktorý doviezol tovar spadajúci pod CBAM v danom štvrťroku kalendárneho roka, predkladá Európskej komisii správu CBAM obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v tomto období, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.
V nadväznosti na vyššie uvedené informujeme, že termín na predloženie správy CBAM za prvý štvrťrok 2024 uplynul dňa 30. 04. 2024.

Ak oznamujúci deklarant neodoslal správu CBAM v lehote do 30. apríla 2024, môže od 1. mája 2024 požiadať o oneskorené podanie správy prostredníctvom prechodného registra CBAM kliknutím na „request delayed submission“ priamo v aplikácii prechodného CBAM registra (v časti „My quarterly reports“). Po podaní žiadosti bude mať deklarant 30 dní na predloženie správy CBAM.

10.4.2024

Druhé školenie CBAM sa uskutoční dňa 18. apríla 2024

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa 18.4.2024 v čase od 10:00 do 11:00 hod. sa uskutoční v poradí druhé školenie na tému: Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM). Toto školenie je organizované v spolupráci s Finančnou správou SR. Na školení sa budeme venovať colným záležitostiam v súvislosti so CBAM, ako sú colné režimy, colné kódy tovarov či pôvod tovaru. V druhej časti školenia sa opätovne zameriame na postup podávania správ v prechodnom registri CBAM. V prípade záujmu o školenie sa môžete prihlásiť vyplnením formuláru na tomto odkaze.

26.3.2024 

Plánované školenie CBAM sa uskutoční dňa 9. apríla 2024 

Dovoľujeme si Vás pozvať na online školenie na tému: Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM), ktoré sa uskutoční dňa 9.4.2024 v čase od 10:00 do 11:00 hod. Na školení bude predstavená legislatíva CBAM a z nej vyplývajúce povinnosti počas prechodného obdobia CBAM, ako aj postup vyplnenia správy v prechodnom registri CBAM. Presný program školenia bude doplnený neskôr. V prípade záujmu o školenie sa môžete prihlásiť vyplnením formuláru na tomto odkaze 

21.3.2024

30-dňové obdobie na predloženie správy CBAM za 1Q 2024 začne plynúť dňa 1. apríla 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že obdobie na predloženie správy CBAM za prvý štvrťrok 2024 začne plynúť dňa 1. apríla 2024, kedy bude v aplikácii prechodného registra CBAM sprístupnená možnosť podať správu CBAM za 1Q 2024. Posledným možným dňom podania správy CBAM za toto obdobie bude 30.4. 2024. Prosíme doposiaľ nezaregistrovaných deklarantov, ktorí doviezli tovar spadajúci pod nariadenie CBAM v období od 1.1.2024 do 31.3.2024, aby si podali žiadosť o udelenie prístupu do prechodného registra CBAM. Viac informácií o podaní žiadosti môžete nájsť tu. Zároveň upozorňujeme dovozcov, ktorí si nesplnili svoju ohlasovaciu povinnosť (nepodali správu CBAM) za štvrtý štvrťrok 2023, aby tak urýchlene vykonali. 

11.3.2024 

Európska komisia predĺžila možnosť požiadať o oneskorené podanie správy CBAM do 31. marca 2024

Funkcionalita požiadať o oneskorené podanie správy bola v aplikácii prechodného registra CBAM dostupná do 29. februára 2024 (vrátane). V období od 1. do 11. marca 2024 už nebolo možné podať žiadosť o oneskorené podanie správy. Z dôvodu pretrvávania občasne sa vyskytujúcich technických problémov v aplikácii prechodného registra CBAM, EK predĺžila lehotu podania žiadosti o oneskorené podanie správy CBAM z technických dôvodov. Táto funkcionalita bola opätovne sprístupnená 11. marca 2024. Požiadať o oneskorené podanie je tak možné do 31. marca 2024. V tejto súvislosti za predpokladu, že deklarant požiada o oneskorené podanie dňa 31. marca 2024, bude mu plynúť lehota na oneskorené podanie správy do 30. apríla 2024. Upozorňujeme, že toto je taktiež lehota podania správy CBAM za dovoz tovarov CBAM z 3. krajín v prvom štvrťroku 2024.

1.2.2024

Termín na predloženie správy CBAM za štvrtý štvrťrok 2023 uplynul

Dovoľujeme si informovať, že podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM), každý dovozca, alebo nepriamy colný zástupca, ktorý doviezol tovar spadajúci pod CBAM v danom štvrťroku kalendárneho roka, predkladá Európskej komisii správu CBAM obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v tomto období, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.

V nadväznosti na vyššie uvedené informujeme, že termín na predloženie správy CBAM za štvrtý štvrťrok 2023 uplynul dňa 31. 1. 2024.

V dôsledku vysokého počtu prihlasovaní deklarantov bol koncom januára 2024 IT systém EK preťažený, čo malo za následok nečakané výpadky, nedostupnosť servera a technické problémy s prekladaním správ CBAM.

Ak oznamujúci deklarant neodoslal správu CBAM v lehote do 31.1.2024 z technických príčin, možno od 1. februára 2024 požiadať o oneskorené podanie správy prostredníctvom prechodného registra CBAM kliknutím na „request delayed submission“ priamo v aplikácii prechodného CBAM registra (v časti „My quarterly reports“). Po podaní žiadosti bude mať deklarant 30 dní na predloženie správy CBAM.