hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Odborné posudzovanie

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 41 písm. o) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane  ovzdušia (ďalej len "zákon o ochrane ovzdušia") vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb podľa § 56 a zverejňuje ich zoznam s kontaktnými údajmi a rozsahom ich činností podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. i) a j) na účel informovania prevádzkovateľov, orgánov ochrany ovzdušia a verejnosti.

Upozornenie: Podľa § 61 ods. 15 osvedčenie oprávneného posudzovateľa vydané podľa doterajších predpisov bude platné do 30. júna 2024 a po tomto termíne budú platné len osvedčenia vydané podľa zákona o ochrane ovzdušia. Nové osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia môže byť vydané na základe žiadosti, po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom zložení skúšky.

V prípade záujmu o získanie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť na  MŽP SR žiadosť v termíne do 15. augusta 2023. Viac informácií a  podrobností o požiadavkách a postupoch je zverejnených vo Výzve pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti, zákone o ochrane ovzdušia a vyhláške č. 252/2023 Z. z. o odbornej spôsobilosti v  ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo.

 

Aktuálny zoznam odborne spôsobilých osôb na odborné posudzovania v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 56 ods. 1 písm. a)  zákona o ochrane ovzdušia v členení podľa jednotlivých odborov odborného posudzovania: