hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informácie č. 230a-c o monitorovaní emiisí zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a na zisťovanie množstva emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do okolitého ovzdušia zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia ustanovuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 

Od 1. 1. 2013 podrobnosti ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Do zverejnenia nových informácií možno na účel „riešenia monitorovania emisií“ používať aj informácie podľa predchádzajúceho zákona č. 478/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. Odkazy na zákon č. 478/2002 Z. z. a vyhlášku č. 408/2003 Z. .z. sa uplatňujú podľa vecne príslušných odkazov na súčasný zákon č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. .z a vyhlášku  č. 411/2012 Z.z.