Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie č. 230a-c o monitorovaní emiisí zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a na zisťovanie množstva emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do okolitého ovzdušia zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia ustanovuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 

Od 1. 1. 2013 podrobnosti ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Do zverejnenia nových informácií možno na účel „riešenia monitorovania emisií“ používať aj informácie podľa predchádzajúceho zákona č. 478/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. Odkazy na zákon č. 478/2002 Z. z. a vyhlášku č. 408/2003 Z. .z. sa uplatňujú podľa vecne príslušných odkazov na súčasný zákon č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. .z a vyhlášku  č. 411/2012 Z.z.

 

Informácia č. 230a/2005-6.1 o monitorovaní údajov o dodržaní emisných limitov pri riešení technológie, spracovaní dokumentácie a pri povoľovaní zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien.
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 101 kB)

Informácia č. 230b/2005-6.1 o technickom výpočte údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 57 kB)

Informácia č. 230c/2005-6.1 o výpočte množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 62 kB)