Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenskú hodnotu uvádza príloha č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z.z. nájdete na JASPI