hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Iniciatíva EÚ pre ochranu opeľovačov

Opeľovanie pomocou živočíchov plní významnú úlohu regulačnej ekosystémovej služby v prírode. Približne 90 percent divo rastúcich druhov rastlín na svete závisí do určitej miery na prenose peľu živočíchmi. Tieto rastliny sú dôležité pre ďalšie fungovanie ekosystémov, nakoľko sú pre mnohé živočíšne druhy zdrojom obživy, prípadne im slúžia ako obydlie a prinášajú im ďalší úžitok.


Včela
Autor fotografie: Janka Guzmová


 

Význam opeľovania

Úroda a kvalita viac ako troch štvrtín hlavných druhov plodín na svete do určitej miery závisí od opeľovanie pomocou živočíchov. Plodiny závislé od opeľovania tvoria 35 percent celosvetového objemu vyprodukovaných plodín. Na základe toho, že miera do akej sa plodiny závislé od opeľovania pomocou živočíchov líši, sa predpokladá, že zhruba 5 až 8 percent súčasnej celosvetovej produkcie plodín s celkovou trhovou hodnotou 235 až 577 miliárd dolárov (amerických dolárov v roku 2015) možno priamo prisúdiť opeľovaniu pomocou živočíchov.

Význam opeľovania pomocou živočíchov sa líši v závislosti od druhu plodiny a teda aj od poľnohospodárstva príslušného regiónu. Veľké množstvo svetovo najvýznamnejších plodín určených na trhy má úžitok z opeľovania pomocou živočíchov, či už z hľadiska úrody a/alebo kvality, patria medzi najdôležitejšie vývozné produkty rozvojových (napr. káva a kakao) a rozvinutých krajín (napr. mandle) a zabezpečujú prácu a príjem pre milióny ľudí na svete. Potraviny závislé od opeľovania pomocou opeľovačov patria medzi významné zdroje zdravého stravovania a výživy pre ľudí. Medzi druhy plodín závislých od opeľovania pomocou opeľovačov patrí ovocie, zelenina, semená, orechy a olejniny, ktoré sú hlavným zdrojom mikroživín, vitamínov a minerálov v strave človeka.

„Naša kvalita života a naša budúcnosť závisia od mnohorakých služieb, ktoré nám príroda poskytuje zadarmo. Jednou z týchto neviditeľných, no nenahraditeľných služieb je opeľovanie. Zistenie, že niektoré z našich najdôležitejších opeľovačov sú vo veľkom ohrození, je preto veľmi znepokojivé! Ak nebudeme riešiť dôvody úbytku voľne žijúcich opeľovačov a nebudeme rýchlo konať, aby sme ho zastavili, my a naše budúce generácie zaplatia veľmi vysokú cenu.“ Karmenu Vella Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo.

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Európska komisia 1. júna 2018 prijala oznámenie o vôbec prvej iniciatíve EÚ v oblasti opeľovačov. Iniciatíva, ktorá stanovuje strategické ciele a súbor opatrení, ktoré má EÚ a jej členské štáty podniknúť s cieľom riešiť úbytok opeľovačov v EÚ a prispieť k celosvetovému úsiliu o ochranu. Stanovuje rámec pre integrovaný prístup k problému a efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov a politík. Iniciatíva stanovuje akcie v rámci troch priorít a desiatich opatrení: 

I. Zlepšenie vedomostí o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch

II. Riešenie príčin úbytku opeľovačov

III. Zvyšovanie informovanosti, zapojenie širokej verejnosti a podpora spolupráce

V nasledujúcich rokoch vytvorí EÚ systém monitorovania opeľovačov, uskutoční sa rozsiahlejší výskum o príčinách a dôsledkoch úbytku opeľovačov, vytvorí znalostné strediská o opeľovačoch, zvýši prínos politík EÚ k ochrane opeľovačov a v neposlednom rade zapojí občanov a podniky do opatrení zameraných na opeľovače.http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators

Opatrenia EÚ zamerané na opeľovače

EÚ zaviedla niekoľko opatrení prínosných pre opeľovače, ako je ochrana ich prirodzených biotopov prostredníctvom právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany prírody, podpora včelárstva a obmedzenie používania pesticídov, ktoré sú škodlivé pre včely. Sústava chránených oblastí EÚ Natura 2000 poskytuje mnoho biotopov zásadne dôležitých pre opeľovače. Ani tieto opatrenia však nepostačujú na zachovanie našich opeľovačov z ríše hmyzu. Európska komisia preto v roku 2018 začala iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače.Komisia revidovala progres v implementácii tejto iniciatívy a publikovala ju vo svojej správe 27. mája 2021. Na základe tejto správy ako aj počas konzultácií s relevantnými subjektmi, Komisia zváži revíziu danej iniciatívy.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0261

Vedeli ste, že…?

Medzi opeľovače v Európe patrí hmyz, ako sú včely, pestrice, motýle, mory, niektoré osy a chrobáky. Najväčšiu skupinu predstavujú včely, ktoré zahŕňajú približne 2 000 voľne žijúcich druhov.Opeľovače pri svojej obžive prenášajú peľ z kvetu na kvet. Štyri z piatich kvitnúcich rastlín potrebujú takúto pomoc na vytvorenie semena a plodu.Opelenie hmyzom je životodarná sila, ktorá je zásadná pre rozmnožovanie rastlín a pre našu dodávku zdravých potravín a v rámci ročnej poľnohospodárskej výroby EÚ má hodnotu približne 15 miliárd EUR.Voľne žijúcich opeľovačov výrazne ubúda. Jeden z desiatich druhov včiel a motýľov v Európe je na pokraji vyhynutia.Biotopy opeľovačov miznú v dôsledku zmeny využívania pôdy, intenzívneho poľnohospodárstva a zmeny klímy. Pesticídy a iné znečisťujúce látky, invázne nepôvodné druhy a choroby priamo ohrozujú zdravie opeľovačov.