hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana opeľovačov (vrátane včely medonosnej) na Slovensku

V roku 2017 sa Slovensko (zastúpené Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) pripojilo k medzinárodnej koalícii „Propagujte opeľovače“ (Promote Pollinators), ktorá v súčasnosti združuje 30 signatárov Deklarácie koalície na ochranu opeľovačov vrátane EÚ a mnoho z jeho členských štátov ako napr. Nemecko, Holandsko alebo Slovinsko, ktoré sú už dlhodobo veľmi aktívne v ochrane opeľovačov. Vďaka Združeniu slovinských včelárov sa OSN rozhodla venovať 20. máj ako Deň včiel a to ako ocenenie hodnoty včiel a ich významu pre prírodu a ľudí.

V roku 2019 Slovensko začalo sériu aktivít zameraných konkrétne na opeľovačov s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o ich dôležitosti a zhodnotiť súčasný stav a výzvy týkajúce sa ich ochrany.

Téma opeľovačov bola prediskutovaná aj na stretnutí riaditeľov ochrany prírody Vyšehradskej skupiny (+ Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko) 25.-26. marca 2019 v Smoleniciach na Slovensku. Diskusia sa zamerala na politiku a prax ochrany opeľovačov, zapojenie zainteresovaných strán a výmenu poznatkov.

Prvý workshop zúčastnených strán za účasti zástupcov vnútroštátnych orgánov, združení včelárov, organizácií na ochranu prírody atď. sa uskutočnil 14. mája 2019 v Bratislave. Workshop mal byť prvým krokom pri nadviazaní celonárodnej diskusie o opeľovačoch a vytvorení systematickejšej spolupráce v oblasti ochrany opeľovačov a prípadne aj národnej siete príslušných zainteresovaných strán / platformy pre opeľovačov. Počas diskusie vyšlo najavo, že opeľovače by mali byť jednou z tém, ktoré by mali byť spoločné pre krajiny Vyšehradskej skupiny, pretože počet včelárov a včelích úľov prítomných v týchto 4 krajinách predstavuje 30% všetkých včelárov a včelích úľov v EÚ. Tieto čísla jasne ukazujú na obrovský význam tohto regiónu, pretože to tiež znamená, že stav ochrany prírody, biodiverzity a krajiny ako aj stav rastlín a biotopov je stále pomerne priaznivý a ich dlhodobá ochrana a správne hospodárenie by malo byť jedným z hlavných cieľov do budúcnosti. Workshop ku ochrane včiel, opeľovačov a k dôležitosti opeľovania na Slovensku

(14. máj 2019)

1. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) - Libor Ulrych, Ivana Havranová (PDF, 8 MB)
Dôležitosť ochrany včiel, opeľovačov a opeľovania pre krajinu a jej obyvateľov, naše najdôležitejšie druhy opeľovačov a ich biotopy na Slovensku

2. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) - Eva Viestová, Simona Borárošová (PDF, 2 MB)
Medzinárodné a EÚ aktivity v oblasti ochrany opeľovačov (hodnotenie IPBES, Dohovor o biologickej diverzite a jeho ciele, Medzinárodná koalícia pre ochranu opeľovačov, Iniciatíva EÚ pre ochranu opeľovačov, ďalšie národné iniciatívy - DE, NL, SL a ďalšie)

3. NPPC - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, Výskumný ústav živočíšnej výroby - Dana Staroňová, Tomáš Sládeček, Jaroslav Slamečka (PDF, 9 MB)
Stav a ochrana včiel na Slovensku (situácia v roku 2019), práca, aktivity a projekty Ústavu včelárstva VÚŽV „Multifunkčné okraje polí ako potenciál pre stabilizáciu opeľovačov v agrárnej krajine“

4. Aktivity, práca, problémy relevantných partnerov

5. Aktivity ďalších mimovládnych organizácii na Slovensku, možnosti spolupráce a projektov do budúcna

6. Vzdelávanie, propagácia, komunikácia v oblasti ochrany včiel, opeľovačov a opeľovania

7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR), Štátna veterinárna a potravinová správa - Nikola Svetláková, Erika Papierniková (PDF, 1 MB)
Agenda včelárstva na Slovensku,Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2017 až 2019, nadväznosť na ďalšie relevantné politiky, legislatívu, vrátane samotnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

8. Diskusia k danej téme, aktivity do budúcna (MŽP SR)

 


Po tejto iniciatíve nasledovalo podujatie na zvýšenie informovanosti (20. mája 2019), ktoré malo ukázať, do akej miery je naša spoločnosť závislá od opeľovačov a aký svet by pre nás ako spotrebiteľov vyzeral svet bez včiel. Toto podujatie organizovalo MŽP SR spoločne s Tescom, pričom minister životného prostredia, p. László Sólymos spoločne s generálnym riaditeľom pre Tesco na Slovensku predstúpili pred takmer prázdne regále v priestoroch veľkopredajne a poukázali na to, ako by svet vyzeral, ak by včely a všetky opeľovače na svete vyhynuli. Tlačová správa

Po workshope so všetkými zúčastnenými stranami, ako aj po podujatí na zvyšovanie povedomia, ktoré boli pozitívne pokryté viacerými médiami a aj širokou verejnosťou, je potrebné urobiť viac v tejto oblasti.
Najdôležitejšie je úzko spolupracovať na implementácii súčasnej, ale najmä novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020, pretože len s výraznými zmenami v krajine a v jej lepšom manažovaní a obhospodarovaní budeme schopní pomôcť pri prevencii ich úpadku, ako aj celkovej ochrany opeľovačov. Všetky tieto druhy potrebujú zdravé prostredie s dostatočnými a diverzifikovanými zdrojmi potravín a biotopmi pre ich život.
https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/strategicky-plan-spp-2023-2027/47-43-1327

Na túto tému je potrebné úzko spolupracovať s našimi kolegami z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde je zastúpená agenda včelárstva a včelárov. Keďže opeľovače sú širšie a nesúvisia iba so včelami (ale sú najznámejšie, najmä včela medonosná), bude potrebné urobiť viac vo zvyšovaní informovanosti a to aj so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami zaoberajúcimi sa touto témou tak, aby sa výrazne zlepšila ich situácia = spoločná spolupráca bude teda nevyhnutná
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=40&navID2=375

Je potrebné, aby sme si všetci zúčastnení spoločne odpovedali najmä na tieto otázky:
Aké sú najlepšie spôsoby, ako zlepšiť ochranu opeľovačov, zastaviť a zvrátiť ich pokles, vrátane politík, právnych predpisov, opatrení, ktoré sú najpriaznivejšie pre opeľovače - príklady osvedčených postupov (napr. v krajinách V4)?
Ako možno existujúce poznatky, nástroje, finančné nástroje a príklady osvedčených postupov využiť na podporu opeľovačov a začlenenie ich ochrany do iných odvetví, najmä do poľnohospodárstva?
Inštitúcie, organizácie a odborníci, ktorí sa na Slovensku vedia k téme ochrany opeľovačov a opeľovania najlepšie vyjadriť, sú najmä nasledovné: