Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Chránené skameneliny

Zoznam chránených nerastov a ich spoločenskú hodnotu uvádzajú prílohy č. 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 213/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhlášku MŽP SR č. 213/2002 Z. z. nájdete na JASPI