hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovník pojmov a skratiek

 

SLOVNÍK POJMOV A SKRATIEK používaných v rámci UNFCCC a KP

SKRATKA ANGLICKÝ POJEM SLOVENSKÝ POJEM a prípadné vysvetlenie
1bi Mitigácie vyspelých krajín -skrátene úvádzané ako číslo paragrafu,odseku a pododseku tak ako sa to nachádza v BAP(1/CP.13)
1bii Mitigácie rozvojových krajín - skrátene úvádzané ako číslo paragrafu,odseku a pododseku tak ako sa to nachádza v BAP(1/CP.13)
AU Assigned Amount stanovené možstvo pre každú stranu podľa KP
AAUs Assigned Amount Units jednotky prideleného množstva podľa KP
ACP African, Caribbean, Pacific countries Africké krajiny nemoslimské a hlavne všetky ostrovné štáty v Karibiku a Pacifiku
AEA Annual Emission Allocation priznaná jednotka emisií v sektoroch mimo ETS v EU
AF Adaptation Fund Fond pre adaptáciu
AI Annex I Parties Krajiny prílohy 1(I) pod Rámcovým dohovorom OSN pre zmenu klímy
AILAC Alliacne of Independent Latin and Caribian Nations Nezávislé národy latinskej a karibskej Ameriky
ALBA Bolivarian Alliance for the People of Our America Boliviánska aliancia pre ľudí Ameriky - Bolívia , Kuba , Venezuela, Ekvádor a iné karibské štáty
AOSIS Alliance of Small Island States Aliancia malých ostrovných štátov
AR 4 4th Assessment report 4. hodnotiaca správa IPCC
AWG-KP Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol Ad hoc pracovná skupina pre ďalšie záväzky pre krajiny prílohy I pod Kjótskym protokolom
ADP Ad Hoc Working Group on Durban Platform of enhanced cooperation Ad hoc pracovná skupina pre Durbanskú platformu /rozšírenej spolupráce (založená na COP 17/CMP7)
AWG-LCA Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention Ad hoc pracovná skupina pre dlhodobú spoluprácu krajín dohovoru
BAP Bali Action Plan Akčný plán z Bali, prijatý pod rozhodnutím 1/CP.13 na COP 13 v Bali v roku 2007
BASIC Blok štyroch veľkých rozvojových krajín - Brazília, Južná Afrika, India, Čína
BLA Binding legal agreement Právne záväzná dohoda
CACAM Central Asia, Caucasus, Albania and Moldova Skupina krajín Strednej Ázie, Kaukazu, Albánska a Moldavska
Cartagena Cartagena Dialog neoficiálny dialóg snažiaci sa nájsť kompromisy, pozostáva z niektorých Európskych, Afrických, Ázijskch ako aj latinskoamerických krajín
CBD Convention on Bilogical Diversity Dohovor o bilogickej diverzite - jedna z troch Rio konvencií
CBDR RP common but differentiated responsibility and respective capabilities spoločná ale zároveň primeraná zodpovednosť riešiť problematiku CC odrážajúca možnosti idnividuálnych krajín
CCS Carbon capture and storage Zachytávanie uhlíka a jeho úschova v geologických formáciách
CDM Clean development mechanism Mechanizmus čistého rozvoja -trhový mechanizmus pod KP
CER Certified emission reduction Certifikované zníženie emisií - generované z CDM
CG Contact group Kontaktná skupina - jedna z dočasných formácií založená na riešenie konkrétnej úlohy pod predsedníctvom COP
CITL EU Independent Transaction Log Nezávislý protokol transakcií EÚ
CMP x = COP/MOP x xth Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol x. zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (x. konferencia zmluvných strán slúžiaca ako zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu)
CO2 Carbon dioxide oxid uhličitý
COM = CIOM Commission Komisia EÚ
COMIFAC Central African Forest Commission Komisia strednej Afriky pre lesy
COP Conference of the Parties Konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy
CP2 = KP CP2 2nd Commitment period druhé záväzné obdobie pod Kjótskym protokolom
CPH Accord = CA Copenhagen Accord Kodanský akord
CPR Commitment period reserve Rezerva jednotiek AAU počas CP, s ktorou sa nesmie hýbať
CRF Common reporting format Spoločný formát reportovania
CTC Climate Technology Centre Technologické centrum pre zmenu klímy
CTCN Climate Technology Centre and Network Technologické centrum a sieť pre zmenu klímy
EB Executive Board Správna rada
EBRD European Bank for Reconstruction and Development Európska banka pre obnovu a rozvoj
EEG Eastern European Group Zoskupenie krajín východnej Európy - regionálne zoskupenie pod OSN
EGAD Expert Group on Adaptation Expertná skupina pre adaptácie - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGFA Expert Group on Further Actions Expertná skupina pre budúce akcie - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGI Expert Group on Implementation Expertná skupina pre implementáciu - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGLEX Expert Group on Legal Expertná skupiny pre právne aspekty - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EGMIT Expert Group on Mitigation Expertná skupina ku mitigáciám - vytvorená pod Pracovnou skupinou Rady EÚ pre medzinárodné otázky v životnom prostredí (WPIEI) - zmena klímy
EIG Environment Integrity Group Environmentálne integrované zoskupenie - Mexiko, Južná Kórea, Švajčiarsko, Monako, Lichtenštajnsko
EIT Economies in transition Krajiny s tranzitívnou ekonomikou - bývalí sovietski spojenci vo Východnej Európe, vrátane Ruska, Ukrajiny a Bieloruska
ENGO (NGO) Environmental non-governmental organizations Environmentálne mimovládne organizácie
ERT Expert review team Expertný revízny tím
ERUs Emission reduction units Jednotky zníženia emisií - generované z JI
ESD Effort -sharing decision, No. 406/2009 Rozdhodnutie EP o zdieľaní zopovednosti mimo ETS, súčasť KEB balíka
ETS / EU ETS (The European Union) Emissions Trading Scheme Schéma obchodovania s emisiami pod EU
EUA EU Allowance Unit of one tonne of CO2 Priznaná jednotka emisií pod Schémou obchodovania s emisiami v EU ekv. AAUs
FVA Framework for various approaches Mechanizmus rôznych prístupov k mitigácii- trhových a netrhových mechnizmov
G-77 + China Group of 77 and China Skupina 77 - združenie rozvojových krajín plus Čína - viac ako 130 krajín
GEF Global Environment Facility Globálna environmentálna podpora - je právnická osoba, ktorej bola zverená správa financií a pomoci pod UNFCCC (ale aj iné konvencie), český preklad znie - Globální fond životního prostředí
GET Global Environment Trust Fund Globálny environmentálny správca fondov - predchodca GEF
GHG Greenhouse gases skleníkové plyny - Kjótsky protokol rozoznáva nasledovné: oxid uhličitý CO2, metán CH4, oxid dusný N2O, fluorované uhľovodíky HFC, plnoflourované uhľovodíky PFC, fluorid sírový SF6
GRULAC Group of Latin America and Caribbean States Zoskupenie krajín Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti - regionálne zoskupenie pod OSN
GWP Global warming potential Potenciál globálneho otepľovania- premenná pre kategorizovanie skleníkových plynov
HDI Human Development Index Index ľudského rozvoja
HFC Hydrofluorocarbon fluorované uhľovodíky
HL AGF High level advisory group on Climate Change finance Poradná skupina na najvyššej úrovni zaoberajúca sa financovaním zmeny klímy - založená Ban Ki-moonom
HLS High level segment Zhromaždenie najvyšších predstaviteľov počas konferencie UNFCCC
HWP Harvested wood products Produkty z vyťaženého dreva - pod LULUCF
CH4 Methane metán
IAEA International Atomic Energy Agency Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
IAR International Assessment and Review medzinárodné hodnotenie a revízia
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
ICA International consultation and analysis Medzinárodné konzultácie a analýzy
ICAO International Civil Aviation Organization Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
ICJ International Court of Justice Medzinárodný súdny dvor
IEA International Energy Agency Medzinárodná energetická agentúra
IET International emission trading Medzinárodné obchodovanie s emisiami - mechanizmus pod KP- známy ako systém obchodovania s emisiami
IMO International Maritime Organisation Medzinárodná organizácia pre námorníctvo
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Medzivládny panel pre zmenu klímy
IPR Intellectual property right právo duševného vlastníctva
JI Joint Implementation Projekty spoločného plnenia záväzkov - trhový mechanizmus pod KP
JISC Joint Implementation Supervisory Committee Dozorná rada pre spoločnú implementáciu
LAS League of Arab States Liga arabských štátov
LBA Legally-binding agreement Právne záväzná dohoda
LBO Legally-binding outcome Právne záväzný dokument/-y ako výsledok rokovaní
LDC Least-developed countries Najmenej rozvinuté krajiny
LDCF Least Developed Countries Fund Fond pre najmenej rozvinuté krajiny - správca je GEF
LEG Least-developed countries expert group Expertná skupina najmenej rozvinutých štátov
LLMC Land-locked Mountain Countries Skupina vnútrozemských rozvojových krajín
LMDCs Like-minded Developing Countries Rozvojové krajiny spodobnými pozíciami, napr. Pakistan, Bangladéž, India, Čína
LULUCF Land use, land use change, forestation Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo
MBMs Market based mechanisms Trhové mechanizmy
MEF The Major Economies Forum on Energy and Climate Fórum najväčších ekonomík ohľadom energetiky a klímy (tzv. environmentálne G-20)
MOI Means of Implementation Prostriedky implemntácie, ktoré zahŕňajú všetky mechanizmy (technológie, financie, kapacity...)
MRV Monitoring, reporting, verification Monitorovací, reportovací a overovací mechanizmus
N2O Nitrogen monoxide oxid dusný
NAMAs National appropriate mitigation actions Národné primerané mitigačné aktivity rozvojových krajín
NAPA National Adaptation Programme of Action Národný program pre adaptačné opatrenia
NatCom/NC National Communications Národné správy
NF3 nitrogen trifluoride fluorid dusitý
NIR National Inventory report Národná inventarizačná správa - NIS je skratka v Slovenčine
non-AI = NAIP Non- Annex I Parties Krajiny mimo prílohy 1 pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy
ODA Official development assistance Oficiálna rozvojová pomoc
OECD Organization for Economic Co-operation and Development Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries Organizácia krajín vyvážajúcich ropu
PFC Perfluorocarbon plnoflourované uhľovodíky
PNG Papua New Guinea Papua Nová Guinea
PPSR Previous period surplus reserve Rezerva pebytočných jednotiek AAU z CP1
QELRC Quantified emission limitation or reduction commitments Kvantifikované emisné limitačné alebo redukčné záväzky (Kjótsky protokol)
QELRO Quantified emission limitation or reduction objectives Kvantifikované emisné limitačné alebo redukčné ciele (chápané vo význame QELRC)
QEWERT Quantified Economy-wide emission reduction targets Kvantifikované emisné redukčné ciele v celom hospodárstve (dobrovoľné záväzky nevyplývajúce z medz. zmlúv ale navolené v každej krajine samostatne)
REDD+ Reduction of emissions from deforestation and degradation Znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách
RL Reference level národné referenčné hodnoty
RMUs Removal units Jednotky zníženia emisií - generované z LULUCF
SBI Subsidiary Body for Implementation Podporný orgán pre implementáciu
SBSTA Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice Podporný orgán pre vedecké a technologické poradenstvo
SCCF Special Climate Change Fund Špeciálny fond pre zmenu klímy - správca je GEF
SF6 Sulphur hexafluoride fluorid sírový
SIDS Small Island Developing States Malé ostrovné rozvojové štáty
SoC spectrum on commitments Rozsah záväzkov krajín redukovať HGH
TEC Technology Executive Committee Výbor pre správu technológií
Umbrella Umbrella Group voľné zoskupenie vyspelých krajín, mimo EÚ pod UNFCCC - Austrália, NZ, Kanada, USA, Rusko, Ukrajina, Kazakchstan, Island, Japonsko, Nórsko
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification Dohovor OSN na boj proti dezertifikácii - jedna z troch Rio konvencií, vychádza priamo z Agendy 21, ktorá bola prijatá na Rio summite v roku 1992
UNDP United Nations Development Programme Program Organizácie spojených národov pre rozvojovú pomoc
UNEP United Nations Environment Programme Environmentálny program Organizácie spojených národov
UNGA United Nations General Assembly Hlavné zhromaždenie Organizácie spojených národov
WEOG Western European and Others Group Zoskupenie krajín západnej Európy a iné krajiny - regionálne zoskupenie pod OSN
WG1 Working Group 1 Pracovná skupina pod Výborom pre zmenu klímy- inventarizácia emisií
WG2 Working Group 2 Pracovná skupina pod Výborom pre zmenu klímy- projekcie emisií
WHO World Health Organisation Medzinárodná zdravotnícka organizácia
WMO World Meteorological Organisation Svetová meteorologická organizácia
WPE Working Party on Environment Pracovná skupina pre životné prostredie - pod Radou EÚ (formácia - ENVIRO)
WPIEI Working Party on International Environmental Issues Pracovná skupina pre medzinárodné otázky v životnom prostredí - pod Radou EÚ - (formácia ENVIRO)
accounting započítavanie (uznávanie plnenia)
Black carbon pojem označujúci krátkodobé znečistujúce látky, hlavne sadze, ktoré prispievajú k CC
Blue carbon vodné (morské) ekosystémy ukladajúce podobne ako lesné ekosystémy (tzv. „zelený uhlík“) „modrý uhlík“
bunker fuels pohonné hmoty pre civilnú leteckú a námornú dopravu a emisie z nich
Force Majeure/Vis Majeure nepredvídateľná udalosť, skutočnosť
forest in exhaustion opustené plantáže
gap pojem označujúci nesúlad plnenia aktuálnych redukčných cieľov s globaálnym cieľom krajín nezvýšiť globálnu teplotu o viac ako 2 C
guidelines usmernenia na prípravu správ (NATCOM, NIR) alebo využívanie iných nástrojov alebo mechanizmov pod UNFCCC/použité metodiky stanovenia
shared vision zdieľanie vízie pre dlhodobú spoluprácu krajín (vyspelých aj rozvojových)
question of implementation (výnimočne aj QoI) námietku proti neplneniu - spúšta mechanizmus pre plnenie záväzkov
loss and damage škody spôsobené v súvislosti so zmenou klímy
response measures opatrenia na minimalizáciu nepriaznivých socio-ekonomických dôsledkov mitigačných opatrení prijímaných krajinami prílohy I dohovoru na rozvojové krajiny
submisions návrhy strán predkladané sekretariátu UNFCCC
Yellow carbon pojem označujúci rozširovanie púští a tým zníženie sekvestrácie uhlíka pôdou
mitigation zmierňovanie účinkov zmeny klímy
adaptation prispôsobovanie sa účinkom zmeny klímy
benchmarking porovnávanie