hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dokumenty

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy  je každoročne predkladaná v súlade s plnením úlohy podľa bodu B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 821 z 19. decembra 2011 k návrhu na  inštitucionálne zabezpečenie plnenia cieľov klimaticko-energetického balíčka v podmienkach SR, so zreteľom na zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Prináša prehľad o aktuálnom vývoji v oblasti politiky zmeny klímy v širšom medzinárodnom, európskom a národnom kontexte, s dôrazom na kľúčové zmeny. Okrem toho prináša informáciu o  prioritných úlohách a témach, najmä v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou k Rámcu energetickej a klimatickej politiky EÚ na obdobie rokov od 2020 do 2030.

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2013 bola dňa 9. apríla 2014 predložená na rokovanie vlády SR a materiál bol schválený uznesením číslo 157/2014.

Dostupné na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23392

 

Predchádzajúce správy

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2012 bola dňa 3. apríla 2013 predložená na rokovanie vlády SR a materiál bol schválený uznesením číslo 149/2013.

Dostupné na: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-153907?prefixFile=m_

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2011 bola dňa 13. júna 2012 predložená na rokovanie vlády SR a materiál bol schválený uznesením číslo 261/2012.

Dostupné na: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-144970?prefixFile=m_

  

Národné správy SR o zmene klímy

sú pripravované približne každé 4 roky v rámci plnenia našich záväzkov podľa článku 4 a 12 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (dohovor) a Kjótskeho protokolu (protokol) a aktuálneho rozhodnutia konferencie zmluvných strán dohovoru;

SR do dnešného dňa pripravila spolu 7 národných správ o zmene klímy. Všetky správy sú zverejnené aj na:
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php
(resp. http://maindb.unfccc.int/public/country.pl?country=SK)

 

Národné správy o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR

sú pripravované každoročne v rámci plnenia našich záväzkov podľa článku 4 a článku 12 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu;

Národná správa o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR je, v súlade s čl. 4, para. 1a), čl. 12 para. 1a) dohovoru, každoročne k 15.aprílu predkladaná sekretariátu dohovoru. Správy o inventarizácii emisií sú zverejnené na stránke: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5270.php

Národná správa o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR je, v súlade s článkom 7 (3) Nariadenia č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy, každoročne k 15. marcu predkladaná Európskej komisii a následne zverejnená na stránke EIONET/ CDR

Všetky národné správy o inventarizácii emisií skleníkových plynov sú podrobené nezávislej revízii medzinárodným tímom expertov. Hodnotiace správy z revízií je možné nájsť na: http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/5687.php

Podľa poslednej zverejnenej Národnej správy o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR za rok 2014 boli celkové antropogénne emisie skleníkových plynov (bez sektora LULUCF - Land use, land use change, forestation) za rok 2012 rovné 42 710.20 Gg of CO2 equivalents

Národné správy o inventarizácii emisií skleníkových plynov v SR, historické údaje o tvorbe emisií celkovo alebo podľa sledovaných sektorov, popis metodiky ich stanovenia pre jednotlivé sektory ale aj ďalšie súvisiace informácie sú dostupné na adrese: http://ghg-inventory.shmu.sk/

Povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (MMR)

Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF (využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vypracovalo v júni 2014 správu do Európskej komisie s názvom „Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami“.

Správa obsahuje predovšetkým opis vývoja emisií a záchytov skleníkových plynov v sektore LULUCF v SR v minulosti, projekcie emisií a záchytov, analýzu potenciálu obmedziť alebo znížiť emisie a udržať alebo zvýšiť záchyty, zoznam najvhodnejších opatrení na zohľadnenie vnútroštátnych podmienok, ktoré členský štát plánuje alebo ktoré sa majú vykonať s cieľom využiť potenciál na zmiernenie, existujúce a plánované politiky zamerané na vykonávanie daných opatrení a orientačné harmonogramy na prijatie a vykonávanie uvedených opatrení.

Uvedená správa je dostupná v anglickom jazyku tu (pdf, 781 kB)

Správa o pokroku v implementácii opatrení v sektore LULUCF podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ (Report on progress in implementation of LULUCF actions to the European Commission)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR a podriadené organizácie oboch rezortov vypracovali v decembri 2016 správu do Európskej komisie s názvom „Správa o pokroku v implementácii opatrení v sektore LULUCF podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami“.

Správa sa zameriava na aktualizáciu údajov, ktoré boli uvedené v správe „Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami“, zaslanej do Európskej komisie v roku 2014.

Správa je dostupná v anglickom jazyku (pdf, 943 kB).