hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Manažment povodňových rizík

Oznámenie o SEA strategickom dokumente k Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, pripravuje strategický dokument „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021“.

MŽP SR oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko k oznámeniu môžete zaslať do 15 dní od zverejnenia oznámenia na adresu .


Manažment povodňových rizík

Dňa 26.11.2007 nadobudla účinnosť Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Účelom tejto smernice je v Európskej únii ustanoviť spoločný rámec na hodnotenie a manažment povodňových rizík, ktorého cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Transpozíciou smernica 2007/60/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky je zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 02.12.2009 a nadobudol účinnosť 01.02.2010.
Smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík ukladá členským štátom Európskej únie vykonávanie činností, ktoré sa budú permanentne prehodnocovať a podľa objektívnych potrieb následne aktualizovať:

  1. Na území štátu vykonať najneskôr do 22.12.2011 predbežné hodnotenie povodňového rizika s cieľom určiť oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt. Predbežné hodnotenie povodňového rizika sa prehodnotí a v prípade potreby aktualizuje do 22.12.2018 a potom každých 6 rokov.
  2. Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt, najneskôr do 22.12.2013 vyhotoviť, potom do 22.12.2019 a každých 6 rokov prehodnotiť a v prípade potreby aktualizovať:
    1. mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav územia povodňami s rôznymi dobami opakovania,
    2. mapy povodňového rizika, ktoré znázornia pravdepodobné následky povodní zobrazených na mapách povodňového ohrozenia na obyvateľstvo, hospodárske aktivity, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.
  3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne významné povodňové riziko, na základe vyhodnotenia informácií získaných z predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika stanoviť vhodné ciele manažmentu povodňového rizika a najneskôr do 22.12.2015 vypracovať plány manažmentu povodňového rizika, ktoré budú obsahovať konkrétne opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní zoradené podľa poradia naliehavosti ich realizácie. Plány manažmentu povodňového rizika sa prehodnotia a v prípade potreby aktualizujú do 22.12.2021 a potom každých 6 rokov.

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovuje, že vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné prehodnotenia a aktualizácie sa uskutočnia koordinovane s prehodnotením a aktualizáciou plánov manažmentu povodí, ktoré sa vyhotovujú podľa Rámcovej smernice o vode (Smernica 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva), ktorá je transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a budú do nich začlenené. Tým v Slovenskej republike vznikne komplexný strategický rámec pre integrovaný manažment povodí.