hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Dunajská stratégia

Dunajská stratégia je jednou z makro-regionálnych stratégií Európskej únie. Makroregionálne stratégie sú nástrojom pre rozvoj daného regiónu. Momentálne v EÚ existujú štyri makroregionálne stratégie: stratégia Baltského mora, dunajská, jadransko-jónska a alpská stratégia. Stratégie nemajú vlastný rozpočet – využívajú prostriedky z Európskeho štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), verejné a súkromné zdroje, zdroje EBRD, EIB, atď.

Stratégia EÚ pre dunajský región (EUSDR alebo dunajská stratégia) bola schválená Európskou radou 24.6. 2011 po tom, ako ju schválila Európska komisia dňa 8.12.2010. EUSDR je horizontálna stratégia v rámci agendy Európskej Komisie, DG REGIO. Stratégia sa vykonáva podľa akčného plánu, ktorý obsahuje konkrétne aktivity v 11 prioritných oblastiach. Koordináciou každej prioritnej oblasti (PO) sú poverené dve krajiny (tzv. koordinátori prioritnej oblasti). SR koordinuje prioritnú oblasť 4obnova a udržanie kvality vôd“ spolu s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií“ spolu so Srbskom. Pre každú prioritnú oblasť je zriadená riadiaca skupina (Steering Group), zložená z expertov z každej krajiny dunajského regiónu a ktorej predsedá koordinátor danej prioritnej oblasti. Riadiaca skupina zasadá dvakrát ročne. Za aktivity krajiny dunajského regiónu v stratégii je zodpovedný národný koordinátor (na Slovensku MIRRI SR). Koordinácia prioritných oblastí je financovaná formou trojročných projektov z Dunajského nadnárodného programu (INTERREG).

Existuje 12 oblastí spolupráce EUSDR: Vodné cesty (PO 1A); Železničná-cestná-vzdušná doprava (PO 1B); Energetika (PO 2); Kultúra a turizmus (PO 3); Kvalita vôd (PO 4); Environmentálne riziká (PO 5); Biodiverzita, krajina, kvalita ovzdušia a pôd (PO 6); Vedomostná spoločnosť (PO 7); Konkurencieschopnosť (PO 8); Ľudia a zručnosti (PO 9); Inštitucionálna kapacita a spolupráca (PO 10); Bezpečnosť (PO 11). Koordinácia prioritných oblastí je financovaná formou trojročných projektov z Dunajského nadnárodného programu (INTERREG).

Participujúce krajiny EUSDR: : Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko; Mimo EÚ: Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina.

Ciele prioritnej oblasti 4 sú:

 

Podrobnosti o prioritnej oblasti 4: https://waterquality.danube-region.eu/

Dunajská stratégia: https://danube-region.eu/