hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Dunajská stratégia

Európska komisia schválila 8. 12. 2010 Stratégiu Európskej únie pre podunajskú oblasť a predložila ju Rade na schválenie. Dňa 24.6.2011 schválila stratégiu Európska rada. Jedná sa o horizontálnu stratégiu riešenú v rámci agendy DG REGIO. Stratégia sa opiera o integrovaný prístup do všetkých neenvironmentálnych oblastí (doprava, energetika, hospodársky rast, cestovný ruch) a environmentálnych oblastí (voda, pôda, vzduch, biodiverzita).

V stratégii sa navrhuje akčný plán, ako orientačný rámec, ktorý sa bude ďalej vyvíjať. Akčný plán obsahuje 4 piliere stratégie, ktoré sa zameriavajú na hlavné problémy. Každý z pilierov zahŕňa prioritné oblasti, resp. oblasti opatrení.
Koordinácia implementácie stratégie je na národnej úrovni zabezpečovaná Úradom vlády SR, kde je možné získať aj ďalšie podrobnosti.

Na základe uznesenia vlády SR č. 229 z 30. 3. 2011 k aktualizovanej Národnej pozícii SR k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrhu jej koordinácie bola Ministerstvu životného prostredia SR uložená povinnosť vykonávať funkciu koordinátora prioritnej oblasti č. 4 Obnoviť a zachovať kvalitu vôd. Koordinácia je zabezpečovaná sekciou vôd a Výskumným ústavom vodného hospodárstva. V medzinárodnom meradle koordináciu zabezpečuje Slovenská republika spolu s Maďarskou republikou.

Pre implementáciu stratégie bola 14 krajinami dunajského regiónu ustanovená riadiaca skupina pre prioritnú oblasť č. 4. Stratégia je zameraná na dosahovanie cieľov prostredníctvom návrhov a realizácie projektov.

Riadiaca skupina pre prioritnú oblasť č. 4 zadefinovala a odsúhlasila tieto základné ciele, ku ktorým majú byť smerované projekty a ktoré vychádzajú z akčného plánu k stratégii:

  1. Dosiahnutie cieľov nastavených v Pláne manažmentu Dunaja
  2. Redukovanie znečistenia nutrientami, vedúc k dosiahnutiu podmienok pre ekosystémy podobné ako v roku 1960
  3. Vypracovanie správy analýzy delty Dunaja do roku 2013 ako krok ku kompletizácii Plánu manažmentu delty, ktorý má byť schválený v roku 2015
  4. Vypracovanie, schválenie a implementovanie Plánov manažmentu sub-povodí (Sáva, Dráva, Prut)

 

Výber projektov bude zohľadňovať nasledovné:

Podrobnejšie informácie je možné získať na internetovej stránke: www.danube-region.eu, www.vuvh.sk

 

Žiadatelia o projekty, ktoré majú byť financované zo štrukturálnych fondov a majú záujem presadiť projekt ako Dunajský projekt, budú musieť požiadať riadiacu skupinu o odporúčanie k projektu. Projekty spĺňajúce kritériá Dunajskej stratégie budú uprednostňované pri schvaľovaní projektov.