hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Správa vodných tokov a správa povodí vodných tokov

Pokračujte prosím kliknutím na konkrétne povodie na stránke www.vuvh.sk

V zmysle § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") správu vodných tokov vykonávajú správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná organizácia ministerstva, a správcovia drobných vodných tokov, ktorými sú správca vodohospodársky významných vodných tokov a štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 vodného zákona, pričom na základe rozhodnutia ministerstva možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť do správy inej štátnej organizácie, ktorej drobný vodný tok prevažne slúži.

Správca vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle ustanovenia § 80d ods. 4 a v spojitosti s § 80 ods. 5 druhej vety vodného zákona bol povinný prevziať správu vodných tokov do 31. decembra 2019, ak ministerstvo neprevedie správu na inú osobu podľa § 51 ods. 1 vodného zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR k 1. januáru 2020 vydalo rozhodnutia podľa § 51 ods. 1 vodného zákona, predmetom ktorých sú vodné toky uvedené v databáze.

Drobné vodné toky, ktoré nie sú uvedené v databáze, sú v zmysle vodného zákona k 1. januáru 2020 v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov, Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku.

Databáza správcovstva drobných vodných tokov (Excel, 373 kB)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.