hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Správa vodných tokov a správa povodí vodných tokov

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. (LPM Ulič), sa od 1. januára 2023 stal novovzniknutou samostatnou organizačnou zložkou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky pod názvom Odštepný závod Ulič.

LPM Ulič vykonával ako samostatný štátny podnik lesnícku a poľnohospodársku činnosť od roku 1988. Dôvodom zlúčenia LPM Ulič so štátnym podnikom LESY SR je strata ekonomickej sebestačnosti LPM Ulič, ku ktorej došlo delimitáciou lesných pozemkov v Národnom parku Poloniny v zmysle platného znenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zlúčenie štátnych podnikov bolo zrealizované na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Práva a povinností správcu drobných vodných tokov, LPM Ulič prechádzajú od 1. januára 2023 do správy LESY SR.


 

Pokračujte prosím kliknutím na konkrétne povodie na stránke www.vuvh.sk

V zmysle § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") správu vodných tokov vykonávajú správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná organizácia ministerstva, a správcovia drobných vodných tokov, ktorými sú správca vodohospodársky významných vodných tokov a štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 vodného zákona, pričom na základe rozhodnutia ministerstva možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť do správy inej štátnej organizácie, ktorej drobný vodný tok prevažne slúži.

Správca vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle ustanovenia § 80d ods. 4 a v spojitosti s § 80 ods. 5 druhej vety vodného zákona bol povinný prevziať správu vodných tokov do 31. decembra 2019, ak ministerstvo neprevedie správu na inú osobu podľa § 51 ods. 1 vodného zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR k 1. januáru 2020 vydalo rozhodnutia podľa § 51 ods. 1 vodného zákona, predmetom ktorých sú vodné toky uvedené v databáze.

Drobné vodné toky, ktoré nie sú uvedené v databáze, sú v zmysle vodného zákona k 1. januáru 2020 v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov, Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku.

Databáza správcovstva drobných vodných tokov (Excel, 0,4 MB, aktualizovaná: január 2023)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.


 

V súlade s ustanovením § 104i zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 6/2022 Z. z.) príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, okrem majetku ktorý prechádza na Správu Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených právnych vzťahov, okrem tých práv a povinností, ktoré prechádzajú na Správu Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi.

Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona.