hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR)

Dunaj - najväčšie medzinárodné povodie na svete, druhá najväčšia vodná magistrála v Európe, domov viac ako 81 miliónov ľudí , spája 14 krajín (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina) a je symbolom integrácie a rozširovania EÚ a tiež symbol tradičnej spolupráce európskych krajín.
V júni 1994 bol v Sofii zástupcami podunajských krajín podpísaný Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, ktorý SR ratifikovala koncom roka 1997 a do platnosti vstúpil 22. októbra 1998. Dohovor sa stal solídnym základom spoločnej spolupráce pre trvalo udržateľný a spravodlivý manažment vôd ako aj manažment povodňového rizika v celom povodí Dunaja, ktorý je koordinovaný od roku 1998 Medzinárodnou komisiou pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR) so sídlom vo Viedni. Dohovor vytvoril základy pre budúcu spoluprácu podunajských krajín, najmä pri implementácii ambicióznej Rámcovej smernice o vode v EÚ (Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodnej politiky) a Smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík) .V tejto súvislosti Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR) vyvíja podporné aktivity a opatrenia v povodí rieky Dunaj, koordinuje implementáciu smerníc EÚ v oblasti vôd a vytvára platformu pre pokračujúcu výmenu skúseností a uľahčuje spoluprácu medzi členskými a nečlenskými krajinami EÚ, charakterizovanú zmyslom pre širšiu solidaritu a integráciu v celom povodí Dunaja.
9. februára 2016 na zasadnutí ministrov Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR) vo Viedni, ICPDR opätovne potvrdilo a obnovilo záväzky vyplývajúce z Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní rieky Dunaj (1994) a zároveň rozšírilo svoje záväzky v nadchádzajúcom 6-ročnom období, do roku 2021 prijatím Dunajskej deklarácie – Manažment vôd v povodí Dunaja: Integrácia a solidarita v najväčšom medzinárodnom povodí na svete. Zároveň bol schválený a aktualizovaný Plán manažmentu povodia Dunaja (2015) a schválený Plán manažmentu povodňového rizika pre Dunaj (2015) – predpokladané opatrenia na čistejšie, zdravšie a bezpečnejšie vody pre každého, ktoré budú implementované v priebehu šiestich rokov do roku 2021.
Pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru bol v roku 2004 Medzinárodnou komisiou pre ochranu rieky Dunaj, vyhlásený 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja (Danube Day).

Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj
Domovská internetová stránka Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja

Dokumenty na stiahnutie