hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Vodný plán Slovenska

Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly

dokument na pripomienkovanie a konzultovanie s verejnosťou

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly v lehote šiestich mesiacov od 22. 12. 2020 do 22. 06. 2021 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy.

Adresa pre podávanie pripomienok
pre listovú formu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia vôd
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

pre elektronickú formu : 

Termín na podávanie pripomienok
Dokument je zverejnený na webovom sídle od 22. decembra 2020 na dobu 6 mesiacov odo dňa zverejnenia

Náležitosti na podávanie pripomienok
podané pripomienky musia obsahovať tieto náležitosti:

Pre rozhodovanie o podaní pripomienky v stanovenej dobe je rozhodujúci dátum odoslania.

Plánované priebežné konzultačné online workshopy

Prezentácie - Workshop 11.3.2021

Prezentácie - Workshop 12. 5. 2021

Prezentácie - Workshop 10. 6. 2021

 

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (PDF 25MB) 
prílohy a mapy k dokumentu (ZIP 125MB)

Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly (PDF 22MB) 
prílohy a mapy k dokumentu (ZIP 46MB)


Plány manažmentu čiastkových povodí

Podkladové materiály hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd:


Prezentácie - Workshop 8.12.2020


 


 

Ďalšie vodné plány sú dostupné na stránke: www.vodnyplan.online