hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Verejné vodovody a verejné kanalizácie

Test proporcionality

Pri príprave materiálu„Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.“ bola v zmysle ods. 14, § 5a Malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, ustanovená oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôddo 50 ekvivalentných obyvateľov – revízny technik.

Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií sa regulovaným povolaním rozumie:

„povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu vyjadreného len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo skupiny študijných odborov alebo vyjadreného len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov, v ktorých vzdelávanie nie je regulované; za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie“

V zmysle vyššie uvedenej definície je možné za regulované povolanie považovať aj povolanie revízny technik v zmysle navrhovaného právneho predpisu, nakoľko existuje kvalifikačný predpoklad, ktorým je požiadavka na vzdelanie, odbornú prax a predovšetkým špecifická odborná príprava pre toto povolanie („absolvovanie odborného preškolenia“).

Na základe uvedeného je pre uvedené povolanie nutné vykonať test proporcionality vyplnením formulára „Test proporcionality“ (PDF, 0,4 MB), ktorý je prílohou vyhlášky č. 158/2021 Z. z.

Prípadné pripomienky k Testu proporcionality je možné uplatniť na adrese:

 


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027

Text správy o hodnotení strategického dokumentu vrátane záverečného stanoviska je zverejnený prostredníctvom TU.


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR


Pokyny o poskytovaní údajov k vyhláške MŽP SR č. 605 2005 Z.z