hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Dňa 1. júna 2022 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 372/2022 schválila Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Prípravu Koncepcie koordinoval Riadiaci výbor zložený zo zamestnancov sekcie vôd. Za účelom zapojenia kľúčových expertov do tvorby koncepcie vodnej politiky bola rozhodnutím ministra životného prostredia zriadená Pracovná skupina pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky, ako nezávislý poradný orgán ministerstva. V Pracovnej skupine boli zastúpení zástupcovia rôznych rezortov, výskumných pracovísk, akademickej obce, podporných organizácií, zástupcovia samospráv a mimovládnych organizácií. Koncepcia nadväzuje na strategický dokument Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (pdf, 875 kB) (Envirostratégia 2030), na Stratégiu adaptačnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025 s výhľadom do roku 2030 (pdf, 2.83 MB). Koncepcia bude okrem iného vychádza z analýzy plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík (2007/60/ES) a z plánov manažmentov v povodí Dunaja a Visly. Ambíciou Koncepcie je tiež reflektovať ciele strategických dokumentov prijatých na úrovni EÚ vyplývajúcich z prijatia Európskej zelenej dohody.