hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Koncepcia vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050

Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR je gestorom spracovania novej Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Plní tak uznesenie vlády SR č. 239/2020 a Národnou radou SR schválené programové vyhlásenie vlády, podľa ktorého “Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch. Vláda SR sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne“ (uznesenie vlády SR č. 239/2020).

Prípravu Koncepcie koordinuje Riadiaci výbor zložený zo zamestnancov sekcie vôd. Za účelom zapojenia kľúčových expertov do tvorby koncepcie vodnej politiky bola rozhodnutím ministra životného prostredia zriadená Pracovná skupina pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky, ako nezávislý poradný orgán ministerstva. Pracovná skupina predstavuje širokú platformu pre participáciu na spracovaní Koncepcie. Problematika vôd je široko prierezová, čo sa odráža aj na zložení pracovnej skupiny – sú v nej zastúpení zástupcovia rôznych rezortov, výskumných pracovísk, akademickej obce, podporných organizácií, zástupcovia samospráv a mimovládnych organizácií. Pracovná skupina zastrešuje expertné skupiny, ktoré sú vytvorené za účelom spracovania podkladových materiálov, analýz a riešenie špecifických tematických oblastí v rámci tvorby Koncepcie. 

Koncepcia navrhne ciele vodnej politiky a indikátory vrátane nástrojov a opatrení do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Slovensko významne zasahuje zmena klímy s viditeľnými dopadmi, ktoré sa v budúcnosti budú vážne prejavovať v podobe environmentálnych, ekonomických a zdravotných problémov. Koncepcia reaguje na skutočnosť, že vodné zdroje a ich udržateľný rozvoj a ochrana sú nevyhnutou súčasťou adaptácie na zmenu klímy.

Koncepcia nadviaže na dokument Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030), na Stratégiu adaptačnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025 s výhľadom do roku 2030 a rozpracuje ciele pre oblasť vodnej politiky. Koncepcia bude okrem iného vychádzať z analýzy plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík (2007/60/ES) a z plánov manažmentov v povodí Dunaja a Visly. Ambíciou Koncepcie je tiež reflektovať ciele strategických dokumentov prijatých na úrovni EÚ vyplývajúcich z prijatia Európskej zelenej dohody.