Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-BR-OSZP-2020/002521 MED

21.02.2020 Začatie konanie k náhodnej ťažbe v lesnom celku Beňuš

OU-BR-OSZP-2020/002640 MED

21.02.2020 Oznámenie začatia konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Pohorelá

OU-PO-OSZP1-2020/019446/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-LC-OSZP-2020/002992

21.02.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Budiná a Divín

OU-ZM-OSZP-2020/000538

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Obec Ladice

OU-ZM-OSZP-2020/000513

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Veľké Chrašťany

OU-SO-OSZP-2020/000230

21.02.2020 Žiadosť o výrub 32 ks stromov a 3000 m2 náletových drevín v k.ú. Vojnatina na p.č. 363/25.
Žiadateľ: Mgr. Ľuboslava Kučmašová

OU-KE-OSZP3-2020/018720

21.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub dreviny
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]