Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-ZA-OSZP1-2020/026449/Ora

02.06.2020 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/026694/Bra

02.06.2020 Žiadosť o udelenie výnimky na natáčanie s dronom v NP Malá Fatra

Žiadateľ: Juraj Krivuš, J. Martáka 43, 036 01 Martin

OU-BA-OSZP1-2020/080867-LAJ

01.06.2020 Žiadosť o výnimku vstupu do ryb. revíru Židovky, v CHKO Záhorie, za účelom výkonu ryb. práva.

OU-BA-OSZP1-2020/080756/ROA

01.06.2020 Vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na oplotenie pozemkov v k. ú. Devín, v území PR Fialková dolina

OU-BR-OSZP-2020/005301BAL

01.06.2020 Podnet k náhodnej ťažbe na LC Telgárt

OU-BR-OSZP-2020/005457 MED

01.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Horná Lehota

OU-PO-OSZP1-2020/030636/SJ

01.06.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na účely výskumu druhu Tofieldia calyculata v NP Nízke Tatry

OU-TT-OSZP1-2020/023880

01.06.2020 Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Zuzany Zlochovej, Rovensko 15, 905 01 Senica o povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemkoch v k. ú. Kátov a Holíč a o vydanie súhlasu podľa § 16 ods. 1 písm. i) zákona na umiestnenie stavby „SA_Kátov VN 197, VNV, VNK“, ktorej časť úseku prechádza cez vodný tok Prírodnú Pamiatku (PP) Klátovské rameno, kde platí 5. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona a ochranným pásmom PP Klátovské rameno, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

OU-ZA-OSZP1-2020/026472/Drn

01.06.2020 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/026484/Kub

01.06.2020 Žiadosť udelenie výnimky v zmysle 14 ods. 2 písm. f) zákona 543/2002 Z.z.

Žiadateľ: DAMIAN JASNA s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava

OU-BB-OSZP1-2020/017528-FL

01.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-KE-OSZP3-2020/028961

29.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny a krovitého porastu

OU-BB-OSZP1-2020/017406-FL

29.05.2020 Povolenie výnimky zo zákazu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]