hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/006314

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany, Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO: 00204251

Predmet žiadosti: súhlas na pozemnú aplikáciu priemyselných hnojív a pesticídov v súlade so Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na poľnohospodárskych plochách v katastrálnom území Smižany a Spišské Tomášovce, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, na území s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa: 28. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.