hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SN-OSZP-2020/009656

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 7 ks breza previsnutá, 1 ks borovica lesná, 1 ks jabloň planá, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1315/2 v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce Smižany. Dôvodom výrubu stromov je zmena užívania stavby z obchodu a služby na „Dom dôchodcov“ (rekonštrukcia stavby), a to nadstavbou a prístavbou objektu na ploche v malom parku pred obchodným domom Jednota, ulica Rázusova.

Žiadosť doručená dňa: 10. 06. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.