hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SN-OSZP-2020/013064

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5  zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

 1. ul. Medza 5 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 2295/2 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata)
  - parc. č. C-KN 2444/1 - ostatná plocha - 1 ks jedľa biela (Abies alba)
 2. ul. J Wolkera 13 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 6287/1 - ostatná plocha - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 3. ul. Jilemnického 19 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 5877/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
 4. ul. S. Tomášika 2438/3 – Kozí vrch
  - parc. č. C-KN 6825 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
 5. ul. R. Jašíka – Kozí vrch
  - parc. č. C-KN 6863 - zastavaná plocha a nádvorie - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 6. ul. Lipová 6 – sídlisko Tarča
  - parc. č. C-KN 4727 - ostatná plocha - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
 7. ul. Javorová – sídlisko Tarča
  - parc. č. C-KN 4722/1 - ostatná plocha, C-KN 4722/2 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata)
 8. ul. Dunajská – miestna časť Ferčekovce
  - parc. č. C-KN 7678/210 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua)
 9. ul. Za Hornádom 3 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 4749 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
 10. ul. Československej armády – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 3119/1 – zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 11. ul. Škultétyho 2 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 2755 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
 12. ul. Slovenská 40,42 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 86 - ostatná plocha - 1 ks 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis), 1 ks jabloň planá (Malus sylvestris)
 13. ul. Levočská 397 /9 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 2048/2 - ostatná plocha - 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)
 14. ul. Slovenská 1 – Starý cintorín
  - parc. č. C-KN 1041/4 - ostatná plocha - 3 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
 15. ul. Šoltesovej 15 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 5011/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
 16. ul. Elektrárenská 2430/2 – Centrálna mestská zóna (CMZ)
  - parc. č. C-KN 51380 - zastavaná plocha a nádvorie - 2 ks javor jaseňolistý (Acer negundo), 1 ks smrek obyčajný (Picea abies),     1 ks tuja západná (Thuja occidentalis), krovitý porast borievka obyčajná (Juniperus communis), tavoľník van Houtteho (Spiraea x vanhouttei)


v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zhoršený zdravotný stav stromov, na zaistenie bezpečnosti občanov, zaistenie bezpečnosti pri cestnej doprave, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, nevhodné hygienické a bytové podmienky, presýchanie stromov, tienenie bytov, prehustená výsadba, rekonštrukcia prístupovej cesty k budove (ul. Javorová), a rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy VSE na apartmánový dom (ul. Elektrárenská).

Žiadosť doručená dňa: 31. 08. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.