Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Všetky konania s dokumentami sú dostupné na stránke enviroportal.sk

 

3594/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konani - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka Century Residence II. etapa, časť D, E

20.03.2020 Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex „NOVÁ CVERNOVKA“
CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D, E“, navrhovateľa FINEP Jégého alej a. s., Trnavská
cesta 6/A, 821 08, Bratislava, IČO: 43 866 778
s a n e b u d e p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1801/2020 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

23.01.2020 Rozhodnutie - Uzavretie a rekultivácia I. až IV. etapy skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iźa

4840/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most

Zmena navrhovanej činnosti „Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
s a n e b u d e p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.