hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/006441

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 3 ks smreka obyčajného (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 71/1 - ostatná plocha v k. ú. Arnutovce, ktorý je evidovaný na LV č. 1, využívaný ako parčík, umiestnený v zastavanom území obce, kde platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Výrub stromov vo verejnej zeleni je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu, smreky sú napadnuté lykožrútom, ich zoslabnuté konáre sa pri búrkach i miernom vetre lámu a padajú na verejné priestranstvo, chodník, cestu a ohrozujú bezpečnosť občanov; ide o lokalitu parčíku v strede obce s návrhom revitalizácie a výsadbou drevín vhodného charakteru.

Žiadosť doručená dňa: 04. 03. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.