Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-RS-OSZP-2020/003605

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 1 ks nahnutého duba , ohrozujúceho chatu , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3966/193, v k.ú. Rimavská Sobota pre Petra Cókolyho

OU-RS-OSZP-2020/003446

21.01.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 2 ks polosuchých dubov s opadávajúcimi konármi , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3960/39, v k.ú. Rimavská Sobota pre Evu Borzyovú

OU-BB-OSZP1-2020/006710-Ko

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

5035/2020-6.3

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie prípravy a výcviku HZS

OU-KA-OSZP-2020/000125

21.01.2020 Výrub drevín

OU-ZA-OSZP1-2020/010456/Ora

21.01.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na činnosti uvedené v zákone.

OU-SA-OSZP/2020/001376-2

20.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Tuja - Mesto Šaľa

4953/2020-6.3

20.01.2020

OU-DT-OSZP-2020/000125

20.01.2020 Obec Látky, žiada o výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 461/1, 461/23, 461/24, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/49, , 461/101, 461/162, 461/184, 605/2 (ostatná plocha), KN-C č. 555 (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky.

OU-DT-OSZP-2020/000126/JAG

20.01.2020 Obec Látky, žiada o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 408 (KN-E č. 3500/2) (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]