hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ochrana prírody - správne konania

6856/2023-6.3

02.02.2023

OU-BB-OSZP1-2023/013461

02.02.2023 Povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2023/014205/Drn

02.02.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

6817/2023-6.3

01.02.2023

6818/2023-6.3

01.02.2023

OU-BB-OSZP1-2023/013142

01.02.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP1-2023/014179/Buk

01.02.2023 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti na organizovanie spoločenských a športových podujatí v k.ú. Oravská Polhora.

Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 Oravská Polhora

OU-BB-OSZP1-2023/012895

31.01.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2023/013648/Buk

30.01.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu v súvislosti s ošetrením chráneného stromu S25 Jaseň pri Kaštieli v Istebnom.

Žiadateľ: Mgr. Marián Janec, Sad SNP 666/12, 01001 Žilina

OU-BB-OSZP3-2022/009489/KT

09.02.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 470 ks stromov druhov jelša, hrab, buk, smrek, borovica, osika a 400 m2 m krovín druhu trnka, lieska, ruža rastúcich na pozemkoch v extraviláne k. ú. Brusno, LV č. 2606 a č. 2608. Žiadateľom je Urbárske a pasienkové spoločenstvo ONDREJ, Lúka č. 755, Brusno. Dôvodom je výrub krovín a náletových drevín zasahujúcich do kosených lúk a výrub starších hospodárskych drevín poškodených alebo z dôvodu zabránenia šírenia podkôrneho hmyzu v okolí obce Brusno.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]