hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Ochrana prírody - správne konania

OU-BB-OSZP3-2021/13870/KT

14.05.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu min. 61 ks stromov druhov lieska, lipa, hrab, čerešňa, baza, javor, vŕba, topoľ + náletových drevín, dotknuté pozemky ležiace mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 476/2, 807/1, 663, 459, 682, KN-C 656, 623-1, 655, 654, k. ú. Lučatín, KN-E 8-459, 682, 1-5147, 1-2395, 1-5110, 1-5147, 8-682, 8-759, 8-663, KN-C 2951, 2678/1. 2678/2, 2682/8, 2682/30, 2951, k. ú. Slovenská Ľupča. Žiadateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 13, Banská Bystrica. Dôvodom je vybudovanie dočasnej obchádzky okolo mostného objektu ev. č. 2426-01 na ceste /II/2426 Moštenica, ktorý je takom v havarijnom stave, že príslušný správny cestný orgán nariadil jeho odstránenie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2021/013972-MT

13.05.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2021/13871/KT

12.05.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 265 ks stromu druhov jelša, breza vŕb, smrek na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 469, 470, 593/1, k. ú. Uľanka v Banskej Bystrici. Žiadateľom je Bielostav, súkromná fimra, Miroslav Greško, Tajov 1. Dôvodom je, že pozemky sú súčasťou dobývacieho priestoru lomu Uľanka a pre túto činnosť je potrebné odstránenie náletových drevín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2021/013589-Ku

12.05.2021 Súhlas

OU-BB-OSZP1-2021/013667-Ko

11.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2021/013731

11.05.2021 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Jána Medveďa. Jedná sa o výrub drevín na parcele č. 3355/25 v k.ú. Donovaly. Dôvodom výrubu je poškodenie dreviny a ohrozenie nehnuteľnosti. Jedná sa o výrub drevín v druhovom zložení 1 ks smrek obyčajný.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2021/013415-Ko

11.05.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2021/021911/Ora

11.05.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona.

OU-ZA-OSZP1-2021/022396/Ora

11.05.2021 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona.

OU-BB-OSZP1-2021/013388-PF

10.05.2021 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.

OU-LC-OSZP-2021/002099 oznámenie

19.02.2021 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-SN-OSZP-2020/014972

21.10.2020 Mesto Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. mesta Spišská Nová Ves
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]