hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana prírody - správne konania

10469/2024-6.3

23.04.2024

OU-BB-OSZP1-2024/023925

23.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2024/023481

22.04.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na parcele č. KN-C 2899 v k.ú. Staré Hory pre žiadateľa Ing. Adriána Ilkaniča. Jedná sa o výrub 1 ks smrekovca opadavého (Larix decidua).

Potvedenie záujmi byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2024/023565

22.04.2024 Povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2024/030908/Buk

22.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimiek v súvislosti s terénnym výskumom v NP Veľká Fatra

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

10352/2024-6.3

18.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

10353/2024-6.3

18.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

ou-bb-oszp1-2024-022739-si

17.04.2024 žiadosť o výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu odstránenia a okliesnenia drevín a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22 kV: č. VN 321 k54 v katastri obce Čabradský Vrbovok v PR Čabraď.

OU-ZA-OSZP1-2024/032797/Kub

17.04.2024 Žiadosť o vydanie výnimky zo zakázaných činnosti zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: Jakub Vojtek

OU-ZA-OSZP1-2024/032802/Kub

17.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti a vydanie súhlasov zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/032790/Buk

17.04.2024 Žiadosť o predĺženie výnimky v súvislosti so zásobovaním horskej chaty pod Borišovom.

Žiadateľ: Ľubomír Kľučiar

OU-BB-OSZP1-2024/023064

16.04.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]