Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-KE-OSZP3-2020/034154

08.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

OU-BB-OSZP1-2020/020784-MT

08.07.2020 Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu športového podujatia, XIX. Ročník cyklomaratónu Merida – Zelená stopa SNP, ktoré sa uskutoční dňa 01.09.2020 v Národnom parku Nízke Tatry.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-RS-OSZP-2020/011997

07.07.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie a košarovanie v k.ú. Tisovec , podľa §13 a §14 zákona č.543/2002 Z.z pre Rastislava Roška.

OU-ZC-OSZP-2020/000830

07.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zničenie alebo poškodenie biotopu európskeho významu.

9073/2020-6.3

07.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9105/2020-6.3

07.07.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BA-OSZP1-2020/093393-LAJ

06.07.2020 Žiadosť o predĺženie súhlasu pre vrt Jakubov 63.

OU-BA-OSZP3-2020/ 93351/POS

06.07.2020 vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na zriadenie a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice v oddelenej časti areálu Mini ZOO Devín.

2020/008947

06.07.2020 Konanie k náhodnej ťažbe podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.

2020/008923

06.07.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

2020/008931

06.07.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 a § 14 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]