Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

6931/2020-6.3

27.03.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-SC-OSZP-2020/7894/VIM

27.03.2020 Žiadosť obce Chorvátsky Grob, so sídlom Nám. J.Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín (2x Hruška planá 4x Hloh obyčajný) a 1 skupiny krov (80 m2) rastúcich na pozemku parc. č.1591/479 v k .ú. Chorvátsky Grob

OU-SC-OSZP-2020/7891/VIM

27.03.2020 Žiadosť obce Hamuliakovo, so sídlom Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín , druh Topoľ čierny, rastúcich na pozemku parc. č.869/47 v k .ú. Hamuliakovo z dôvodu prekážky obslužnej komunikácii.

OU-BB-OSZP1-2020/013341

26.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky k usporiadaniu športových podujatí

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2020/000328-002

25.03.2020 Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

OU-SC-OSZP-2020/7825/VIM

25.03.2020 Žiadosť spoločnosti VGP Park Bratislava a.s., so sídlom Suché mýto 6, 811 03 Bratislava o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 31 ks drevín a jednej skupiny krov rastúcich na pozemkoch parc. č. 5142, 5146/1, 2, 3, 4700/1, 5138/7, v k .ú. Bernolákovo z dôvodu realizácie plánovanej výstavby.

OU-SO-OSZP-2020/000267

24.03.2020 Žiadosť o výrub drevin parc. C 460/7, 460/8, 289/3,
žiadateľa Ján Gelatič
k.ú. Vyšné Remety

OU-TT-OSZP3-2020/018797

24.03.2020 Oznámenie o výrube, v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-BR-OSZP-2020/002764 MED

23.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská

OU-TT-OSZP1-2020/019105

20.03.2020 Žiadosť spoločnosti EKOREM s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami na územie, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom vjazdov je pravidelná údržba ochranného pásma trasy plynovodu, resp. vykonávanie výrubov stromov a výsek porastov prirodzene zmladených krov a drevín rastúcich v ochrannom pásme plynovodu UT TU Malženice GU – TU Jablonica 700/63 v k. ú. Trstín a v k. ú. Rozbehy. Trasa plynovodu prechádza aj územím Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

OU-SN-OSZP-2020/006441

05.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Obec Arnutovce

OU-SN-OSZP-2020/006322

03.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. Smižany, Červený jarok - Daniela Kordovaníková, Hutnícka 7/27, Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2020/006314

03.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu priemyselných hnojív a pesticídov - Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

OU-SN-OSZP-2020/005870

25.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Mesto Spišská Nová Ves
Strana: [1]  [2]  [3]